Feit sjekk fyl­ler kas­sa

Opp­dretts kom­mu­ner som Al­ta og Lop­pa fikk vel­kom­ne mil­lio­ner.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Lo­ka­le re­pre­sen­tan­ter for re­gje­rings­par­ti­ene fikk rol­len som høst­li­ge jule­nis­ser. Stor­tings­re­pre­sen­tant Ma­ri­an­ne Hauk­land (H) duk­ket opp i Lop­pa kom­mune­sty­re med over 22 mil­lio­ner kro­ner, mens Høy­res ord­fø­rer­kan­di­dat Bjørn Roald Mik­kel­sen (H) had­de en feit sjekk på 46,4 mil­lio­ner med seg til Al­ta-ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen tors­dag etter­mid­dag. I man­ge kom­mu­ner er det ekko i kom­mune­kas­sa, så bi­dra­get fra Na­e­ring­sog fiskeri­de­par­te­men­tet er kjaer­kom­ment.

– Pen­ge­ne skal bru­kes til tje­nes­ter for Al­ta inn­byg­ge­re, sier ord­fø­re­ren, som også vil set­te av noe til fond. Ni­el­sen leg­ger ikke skjul på at det­te var et vel­kom­ment bi­drag til en av lan­dets s tørste­opp­dretts kom­mu­ner.

– Bud­sjett­ar­bei­det er i gang, og det at kom­mu­ne­ne får inn­tek­ter fra Hav­bruk­fon­det er gle­de­lig. Det er 76 kom­mu­ner som job­ber med at det­te skal va­ere for­ut­sig­ba­re inn­tek­ter til kom­mu­ne­ne, for­tel­ler Mo­ni­ca Ni­el­sen.

Hun sier noen kom­mu­ner fø­ler at ord­nin­gen er urett­fer­dig, si­den det bare til­fal­ler pen­ger til dem som har vekst i opp­dretts n a e rin­ga og som har lagt til ret­te for det. Kom­mu­ner som brem­ser veks­ten i opp­dretts n a e rin­ga, får in­gen­ting.

– Det er en god start at vi har fått dis­se pen­ge­ne. Spørs­må­let er om det i fram­ti­den skal leg­ges opp til en pro­duk­sjons­av­gift, grunn­rente­be­skat­ning, ei­en­doms­skatt el­ler om man skal se på fak­to­rer som lønn­som­het, sier ord­fø­re­ren. Bjørn Roald Mik­kel­sen me­ner det er bed­re at kom­mu­nen har en hånd på rat­tet gjen­nom god dia­log med opp­dretts sel­ska­pe­ne. F or­det skal stil­les stren­ge krav til opp­drett i Alta­fjor­den, som er na­sjo­nal lakse­fjord.

– Vi kan ikke to­le­re­re røm­ning, lus el­ler kje­mi­ka­li­er i den na­sjo­na­le lakse­fjor­den, fast­slår Mik­kel­sen.

Han er klar på at opp­drett må va­ere ba­ere­kraf­tig og at man må si stopp der­som den ikke len­ger er det.

– Na­e­rin­ga er vik­tig som en mat­res­surs for ver­den og vi må ta an­svar. Der­med kan vi ikke bare kre­ve stans i opp­drett av hen­syn til Al­talak­sen, men vi må stil­le krav som sik­rer villak­sen, sier han.

Som sta­ker for in­ter­es­sent­skap et sier Bjørn Roald han har en litt delt hold­ning til pro­blem­stil­lin­gen.

– Jeg sta­ker blant an­net med en av de frems­te ut­vik­le­re på nye tek­no­lo­gis­ke løs­nin­ger for luk­ke­de opp­dretts­an­legg, noe vi må ta steg for steg for å få til. Han har ut­vik­let en prøve­mer­de for luk­ket an­legg. Vi kan kom­me dit at vi har luk­ke­de an­legg. Na­e­rin­ga har øko­no­mi til det, og jeg er ikke sik­ker på at det­te bør leg­ges ut i ha­vet, for da tror jeg vi kan­skje ikke har den helt sto­re kon­trol­len. Vi må sør­ge for å ta vare på ver­dens vik­tigs­te lakse­elv, av­slut­ter Mik­kel­sen.

GODE PEN­GER: Ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen fikk i dag det hånd­fas­te be­vist fra Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet da lo­kal Høy­re-topp Bjørn Roald Mik­kel­sen over­rak­te sjek­ken på drøyt 46 mill­lio­ner opp­dretts­kro­ner fra Hav­bruks­fon­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.