Helt el­lavill sei­ers­fest

Berg­tok en hel na­sjon med joik.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Roald Jun­gård kul­tur@al­ta­pos­ten.no

Tri­ne Skei Gran­de var nem­lig fram­på og fikk en sel­fie sam­men med de to unge fi­na­lis­te­ne, Ul­rik­ke og El­la. Klem van­ket det også fra mi­nis­te­ren.

– Glad og rørt

Til syv­en­de og sist var det tana­jen­ta som tok sis­te stikk, ikke minst tak­ket va­ere joi­ken «Ozan» (På leit) av Adjá­gas. Av­slut­nings­lå­ten fikk ter­ning­kast seks av VG og 20-årin­gen fikk hele sa­len til å rei­se seg.

– Jeg er så glad og rørt. Det er et så fint øye­blikk i mitt liv. Det her kom­mer jeg ald­ri til å glem­me, sa El­la Marie Ha­et­ta Isak­sen etter at spen­nin­gen var ut­løst, og send­te en spe­si­ell takk til mam­ma, pap­pa, lille­søs­ter og kja­eres­ten.

– Det har va­ert en even­tyr­lig rei­se, sa den gla­de vin­ne­ren, som tåre­våt av­slut­tet det hele.

– Det var så godt å frem­føre joi­ken i fi­na­len, sa hun.

– Ti­de­nes bes­te

Sa­me­tings­pre­si­den­ten, ord­fø­rer og kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de had­de man­ge god­ord om høs­tens stjer­ne i bes­te sende­tid. Gran­de kal­ler Ha­et­ta Isak­sen en fan­tas­tisk rolle­mo­dell.

– At hun kan stå her kjempe­stolt og frem­føre en joik, tror jeg knyt­ter bånd mel­lom alle i det­te lan­det. Det ska­per stolt­het over his­to­ri­en vår og de uli­ke språ­ke­ne i lan­det vårt, sier Gran­de. Gjeste­dom­mer og fjor­årets vin­ner, Adam Douglas, sa til Al­ta­pos­ten at han var mek­tig im­po­nert over joi­ken. Han vil gjer­ne kom­me nord­over. Da han fikk høre om påske­fes­ti­va­le­ne i Kau­to­kei­no og Ka­ra­sjok ble han vel­dig nys­gjer­rig. Det­te had­de han lyst å opp­le­ve - og gjer­ne sam­men med El­la !

– Det­te må va­ere ti­de­nes bes­te fi­na­le, sa Douglas, og tok av seg hat­ten for de unge da­me­ne.

– Er ikke den som sa­fer

Mest stolt var na­tur­lig­vis for­eld­re, kja­eres­te og lille­søs­ter. Mam­ma og Pap­pa Ha­et­ta Isak­sen tok til tå­re­ne da sei­e­ren var et fak­tum. Pap­pa var klar på at det­te var El­la Marie sin for­tje­nes­te, det er hen­nes sto­re inn­sats. De har bare back­et opp og va­ert for­eld­re.

– Stjerne­kamp er jo ikke bare en sang­kon­kur­ran­se, men en kom­bi­na­sjon av sang og Tv-show. Det er litt om­stil­ling som skal til. El­la er ikke den som sa­fer, legg mer­ke til at hun var den enes­te som tok mu­si­kal fullt ut, hun var den enes­te med mu­sikk, sang og dans.

– Blant de bes­te

El­la me­ner sig­na­let er vik­tig.

– Det sa­mis­ke folk får stolt­het og bru­ker språ­ket vårt på grunn det jeg gjør. Det gjør at jeg vet hva jeg skal fort­set­te med res­ten av li­vet, sa hun.

Dron­nin­gen i sa­misk mu­sikk­liv, Ma­ri Boi­ne, send­te tid­lig en mel­ding – Li­hkku vuoit­tun, El­lažan! Gra­tu­le­rer, kja­ere El­la. Du har for­lengst vist, din unge al­der til tross, at din frem­tid er på sce­nen, blant de al­ler bes­te. I dag slo du det fast en gang for alle, men­te Boi­ne.

SEL­FIE: Kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de sik­ret seg en sel­fie med El­la og Ul­rik­ke. (Foto: Roald Jun­gård)

STOLTE: De na­er­mes­te var stolte pub­li­kum­me­re i fi­na­len. Mam­ma Britt Elin Ha­et­ta Isak­sen og far Alf-er­ling Isak­sen jub­let med god­jen­ta. (Foto: Roald Jun­gård)

FAN­TAS­TISK FREMFØRING: El­le Marie Ha­et­ta Isak­sen le­ver­te en for­mi­da­bel ver­sjon av «Ozan» av Adjá­gas.

VIL NORD­OVER: Fjor­årets vin­ner Adam Douglas var mek­tig im­po­nert og tar seg gjer­ne en tur nord­over for å bli bed­re kjent med sa­misk mu­sikk­liv. (Foto: Roald Jun­gård)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.