Fei­ret «li­met» i byg­da

Bea­te Da­ni­el­sen og Ca­thri­ne Jen­sen gle­det seg over at så man­ge ble med på fei­rin­gen av Øks­fjord IL.

Altaposten - - Sidan 1 - Av An­ne Ma­ri Aal­berg re­dak­sjo­nen@al­ta­pos­ten.no

Øks­fjord idretts­lag tar mar­ke­rin­gen i to om­gan­ger, der førs­te run­de var med fa­mi­lie­dag sist lør­dag.

Del­te ut ga­ver

Øks­fjord IL gjør ting litt an­ner­le­des når klub­ben fei­rer ju­bi­le­um. I ste­det for å ta imot ga­ver, del­te de lør­dag ut drikke­flas­ker i gave til alle som del­tok på ju­bi­le­ums­mar­ke­rin­gen i Vass­da­len. Det­te var førs­te del av fei­rin­gen, og var be­reg­net for alle al­ders­grup­per. Nes­te mar­ke­ring skjer 26. no­vem­ber. Da er fes­ten i Sam­funns­hu­set med ung­dom og voks­ne som mål­grup­pe. – Da blir det fore­drag av Ro­ger Fin­jord, sier le­der Ca­thri­ne Jen­sen. Hun for­tel­ler at fore­dra­get skal hand­le om in­klu­de­ring, noe som er vik­tig for et idretts­lag å ha i fo­kus.

– Etter fore­dra­get span­de­rer vi mid­dag til alle som del­tar, sier Ca­thri­ne Jen­sen.

Også inn­si­da

Ca­thri­ne Jen­sen for­tel­ler at idretts­la­get har vi­sjo­ner om også i frem­ti­da å va­ere en kva­li­tets­klubb med et ramme­verk, der vi­sjo­ner og go­de ver­di­er er i fo­kus.

– Vi vil blant an­net ha fo­kus på «idrett» for inn­si­da av ho­det, sier hun. Det­te for­kla­rer Jen­sen med at det ikke nyt­ter å bare frem­me fy­sisk aktivitet som mid­del for at be­folk­nin­gen skal ha god livs­kva­li­tet. Hun er be­visst på at også hjer­nen tren­ger sti­mu­li for at li­vet skal va­ere godt. – Det fin­nes man­ge ak­ti­vi­te­ter, ikke bare idrett. Det er vik­tig å va­ere ak­tiv uan­sett, ut fra hva den en­kel­te mest­rer. Vi vil ha folk ut av dø­ra, for­kla­rer klubb­le­de­ren. Hun for­tel­ler at vi­sjo­ne­ne blant an­net hand­ler om tet­te­re sam­ar­beid med bi­blio­te­ket, der ung­dom kan sam­les rundt tek­no­lo­gi og and­re in­ter­es­ser for den al­ders­grup­pen, el­ler som et krea­tivt verk­sted for for­skjel­li­ge ak­ti­vi­te­ter.

Det skal swin­ge

Idretts­la­get in­vi­te­rer også til swing­kurs for å ska­pe et danse­mil­jø i byg­da.

– Vi har også va­ert med og til­rette­lagt na­tur­sti­er for Perle­tur­pro­sje­ket i sam­ar­beid med Lop­pa kom­mu­ne og Finn­mark fri­lufts­råd. Noen tu­rer er let­te og «grøn­ne Perle­tu­rer» til­rette­leg­ges for alle, også for dem i rulle­stol el­ler som bru­ker rul­la­tor, for­tel­ler Jen­sen, som me-

ner et idrrettlsag i et lite sam­funn må ten­ke uten­for bok­sen og se på ut­vi­det rol­le for la­get.

Iføl­ge Jen­sen er det vik­tig for sam­fun­net å sat­se på aktivitet for alle, i en el­ler an­nen form. Hun me­ner det­te vil gi både gle­de i hver­da­gen og trim for kropp og sjel. Nå hå­per hun av po­li­ti­ker­ne fin­ner plass til å sat­se på ung­doms­klubb, et ung­doms­til­bud som len­ge har va­ert uten­for bud­sjet­tet.

Ju­bi­lan­ten Øks­fjord IL har fot­ball, ski og barne­idrett som idretts­fo­kus. Boc­cia har også blitt en po­pu­la­er aktivitet og noe som pas­ser for alle. Førs­te fei­ring Sist lør­dag ble en ak­tiv dag på idretts­an­leg­get i Vass­da­len. Til tross for tynt snø­lag var barn og voks­ne opp­tatt med fle­re ak­ti­vi­te­ter, blant an­net fot­ball og tau­trek­king. I til­legg var det en quiz der del­ta­ker­ne gikk ei løy­pe og un­der­veis måt­te sva­re på spørs­mål om his­to­ri­en til Øks­fjord IL. En av opp­ga­ve­ne var et foto av nestor Ar­ne Arnt­zen, og man­ge viss­te hvem han er. Ar­ne Arnt­zen har va­ert med fra start og gikk sitt førs­te ski­renn i 1939. 92-årin­gen har va­ert le­der i to pe­rio­der og var til­ste­de i Vass­da­len for å nyte ka­ker og kaf­fe sam­men med man­ge sam­byg­din­ger i Øks­fjord.

– Nei, jeg har ikke spilt fot­ball sa­er­lig, men har va­ert fot­ball­dom­mer, for­tal­te Arnt­zen.

Ca­thri­ne Jen­sen på­pek­te at Ar­ne har va­ert en ild­sjel som har ut­ret­tet mye godt ar­beid for idretts­la­get. Han er den enes­te som har fått aeres­med­lem­skap og var spe­si­elt in­vi­tert til fa­mi­lie­da­gen.

Ca­thri­ne Jen­sen for­tel­ler at hun ved nes­te års­møte vil tak­ke av som le­der. Hun hå­per ny le­del­se vil vi­dere­ut­vik­le sat­sin­gen som er i gang med be­visst­gjø­ring av aktivitet for hele men­nes­ket og vi­dere­ut­vik­le STOR OPPSLUTNING: Det var fullt hus og god stem­ning i Øks­fjord IL sitt klubb­hus da la­get in­vi­ter­te til fa­mi­lie­dag i for­bin­del­se med 80 års-ju­bi­lé­et sam­ar­beid på tvers av lag, or­ga­ni­sa­sjo­ner og kom­mune­le­del­se.

POP: Øks­fjord IL fei­ret førs­te del av 80-års­ju­bi­le­et med en fa­mi­lie­dag på Vass­da­len sta­dion. Boc­cia-spil­let sam­let både unge og voks­ne til dyst. (Alle foto: An­ne Ma­ri Aal­berg)

NESTOR: Ar­ne Arnt­zen har va­ert med i Øks­fjord IL si­den star­ten. 92-årin­gen var spe­si­elt in­vi­tert for å fei­re ju­bi­le­et.

KOSTE SEG: Olav Hegge­skog tok like godt et jafs av snø­en på fot­bal­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.