To nye le­de­re i fyl­kes­kom­mu­nen

Altaposten - - Nyheter -

Er­le Holm-var­si og To­ni Eli­sa­beth Hå­vards­rud er an­satt som as­sis­te­ren­de le­de­re i hen­holds­vis na­e­rings- og nor­om­råde­av­de­lin­ga og opp­la­e­rings­av­de­lin­ga, he­ter det i en presse­mel­ding fra Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne. Er­le Holm-var­si er opp­rin­ne­lig fra And­øya og har va­ert bo­satt i Vadsø i åtte år. Hun har pe­da­go­gikk og en mas­ter i stats­vi­ten­skap, og har va­ert an­satt i Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne si­den 2010. Hå­vards­rud er fra Vadsø og blir sted­for­tre­der for opp­la­e­rings­sje­fen.

– Sam­men med opp­la­e­rings­sje­fen får hun an­svar for opp­føl­ging av øko­no­mi/ bud­sjett­ar­beid for sek­to­ren, stra­te­gisk ut­vik­lings­ar­beid for opp­la­e­ring i Finn­mark og Plan­ar­beid som Re­gio­nal plan for kom­pe­tan­se og Den go­de Finn­mark­sko­len, he­ter det.

NYE LE­DE­RE: Er­le Holm-var­si og To­ni Eli­sa­beth Hå­vards­rud. (Foto: Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.