På­kjørt i gang­felt

Mann i 80-åre­ne døde.

Altaposten - - Sidan 1 -

tre­va­rer, og sy­net fan­ger mye vak­kert tre­vir­ke som lig­ger i stab­ler. Klart til å pry­de, re­pa­re­re el­ler for­ster­ke et far­tøy. Jan Ar­ne Ler­bukt for­tel­ler at alt av ma­te­ria­le har sin egen struk­tur, styr­ke og sitt egne bruks­om­rå­der. Sam­men med Gab­ri­el­le Cox er Schwalen­stöck­er i full gang med et opp­drag til Her­mes II, der blant an­net ar­bei­det med bys­sa har fo­kus. På li­ten plass er det vik­tig med god plan­leg­ging og funk­sjo­nelt ut­styr som helst ikke skal kol­li­de­re kraf­tig med tids­ån­den om­bord. Det luk­ter i iall­fall skøy­te fra gam­mel tid. – Den luk­ta skal vi ha vekk, sier Ler­bukt, mens vi for­sø­ker å føl­ge tem­po­et opp og ned brat­te lei­de­re og gjen­nom tran­ge pas­sa­sjer. I ror­hu­set er det in­stal­lert mo­der­ne, tek­nisk ut­styr som kre­ves for å dri­ve tu­ris­me.

Det er lett å la seg rive med av en en­ga­sjert og kunn­skaps­rik om­vi­ser. Li­ke­vel er det vans­ke­lig å tro Ler­bukt i ut­ta­lel­sen om at alt skal va­ere fer­dig om en uke. – Når vi får god­kjen­nel­se fra sjø­farts­di­rek­to­ra­tet kan vi ta hen­ne i bruk, kom­mer det be­stemt fra Jan Ar­ne Ler­bukt. Han er også tek­nisk sjef for ny­bå­ten, fab­rikk­trå­lern Her­mes som lig­ger ved kai i byen og fyl­ler bun­kers etter le­ve­ring av kvit­fisk. Det­te er et topp­mo­der­ne far­tøy på alle må­ter, med god mat og fa­si­li­te­ter for mann­ska­pet som re­de­ri­et sier er den vik­tigs­te res­sur­sen. Års­mel­din­gen for 2017 for­tel­ler at mor­sel­ska­pet Her­mes AS, der søn­nen Jan Ro­ger Ler­bukt er dag­lig le­der, er et fram­tids­ret­tet sel­skap som blant an­net har med fors­ke­re fra Hav­fors­kings­in­sti­tut­tet. Fra de­res per­spek­tiv er det tre vik­ti­ge ele­men­ter in­nen ba­ere­kraf­tig høs­ting av ha­vets res­sur­ser. Det er miljø­mes­sig-, øko­no­misk- og so­si­al ba­ere­kraft. Dag­lig le­der for Her­mes II AS, Sig­nor An­ton­sen, er noe tvi­len­de til at alt på Her­mes II skal va­ere fer­dig på re­kord­tid og vi spør når­han ten­ker at de kan star­te book­ing av tu­rer med kut­te­ren. – I år, sky­ter Jan Ar­ne Ler­bukt kon­tant inn. Vi hel­ler fak­tisk mot å tro på det­te. Og ten­ker at det ikke spil­ler noen som helst rol­le om driv­kraf­ten er ut­slag av blind kja­er­lig­het. Bare kraf­ten fø­rer til noe som er verdt inn­sat­sen. – Det er for­res­ten langt for­bi idio­ti. Det er ren gal­skap, ler Jan Ar­ne Ler­bukt.

KJA­ER­LIG­HET OG GAL­SKAP: Jan Ar­ne Ler­bukt i ror­hu­set på tre­skøy­ta Her­mes II, bå­ten han vi­ser uen­de­lig om­sorg for.

SA­LON­GEN: Jan Ar­ne Ler­bukt og Sig­nor An­ton­sen i sa­lon­gen der mann­ska­pet kan slap­pe av etter ar­beids­økt.

GAM­MEL SKJØNN­HET: Her­mes II ved kai på Håkøya. Snart ven­tes at kut­te­ren for fullt er ute i ly­set igjen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.