Me­die-sir­kus i ret­ten

Den svens­ke film­ska­pe­ren og jour­na­lis­ten sa seg ikke skyl­dig, men er­kjen­te lov­brudd.

Altaposten - - Sidan 1 - Av kve­seth@al­ta­pos­ten.no Mag­ne Kve­seth

Det var så­kalt «stinn brak­ke» i Al­ta ting­rett i mor­ges, da den 57-åri­ge svens­ke jour­na­lis­ten Per Jo­han Mi­kael Frö­din sto til­talt for å ha tatt seg ulov­lig inn på en mer­de til Grieg Sea­food Finn­mark AS sitt opp­dretts­an­legg in­ne i Kors­fjor­den i Al­ta.

Hva om det var bøn­der?

«Elve­red­der­ne» var i fler­tall blant de fram­møt­te til­hø­rer­ne og en av de mest mar­kan­te fra Al­ta-ak­sjo­nen, Svein Suhr, sa seg vel­dig enig i Frö­dins frem­stil­ling av opp­dretts­na­e­rin­ga.

– Det han sa var som om jeg skul­le sagt det selv, når det gjel­der lak­sen i elva og inn­blan­ding fra opp­dretts­laks. Han er ikke den enes­te som er be­kym­ret for villak­sen. I til­legg had­de han mas­se do­ku­men­ta­sjon, på­pe­ker Suhr, som var op­ti­mis­tisk på veg­ne av svens­ken.

– Jeg tror han har en god sak. Hvis ikke er det galt noen ste­der og det er godt det kom­mer frem det som skjer i mer­de­ne, men­te eks-bon­den fra Aron­nes.

Frö­din had­de et ek­sem­pel som falt i god jord, bok­stav­lig talt.

– Hvi en bon­de hatt dyr som så slik ut, og med sån­ne sår og sopp som opp­dretts­lak­sen har, så vil­le han blitt satt fast og ald­ri slup­pet ut, gjen­gir Suhr.

– Det er helt utro­lig at det skal va­ere sånn for­skjell, fisken skal ikke se slik ut og jeg me­ner det er bare en løs­ning, land­ba­ser­te an­legg, sa Svein Suhr til Al­ta­pos­ten.

«Fare for liv og helse»

Ak­tor i sa­ken, po­liti­ad­vo­kat Tho­mas Elias­sen Da­rell, les­te til­ta­len, mens dom­mer Alex­an­der Ant­ho­ny Wags­taff vil­le vite om til­tal­te kjen­te seg skyl­dig el­ler ikke. De to benke­ra­de­ne for til­hø­re­re var ikke nok og det ble bå­ret inn fle­re sto­ler for å gi sitte­plass til alle in­ter­es­ser­te.

Frö­dins for­sva­rer, Svein Hol­den, åp­net sin inn­led­ning med at fak­tum i sa­ken er ube­stridt. – Han be­fant seg in­nen­for 20-me­ters­gren­sen, men vi vil se på om nød­rett er til­ste­de i den­ne sa­ken, sa Hol­den, som for­klar­te at en el­lers straff­bar hand­ling er lov­lig der­som den blir fore­tatt for å red­de liv og helse. Det­te hand­ler om fa­ren for liv og lev­net, noe min kli­ents for­kla­ring vil gi svar på, sa for­svars­ad­vo­ka­ten.

Et liv med villak­sen

Den svens­ke jour­na­lis­ten opp­ga lakse­fis­ker og selv­sten­dig na­e­rings­dri­ven­de som yr­kes­tit­tel. Litt len­ger ut i for­kla­rin­gen slo han fast at han de sis­te 30 åre­ne had­de levd del­vis av å skri­ve og sa han var jour­na­list for en rek­ke tids­skrif­ter som skri­ver om fri­lufts­liv og fiske.

– Grun­nen til at vi var i Al­ta for fil­me fra et opp­dretts­an­legg, var at ei­e­ren av sel­ska­pet Pata­go­nia, som er sva­ert opp­tatt av villak­sen, men­te det vil­le bra for den fil­men han nå pro­du­se­rer om vi kun­ne fil­me fra et opp­dretts­an­legg i en fjord hvor man fin­ner ver­dens bes­te lakse­elv. Vi var tre styk­ker som svøm­te de 200 met­re­ne fra bå­ten og opp til mer­de­kan­ten, der de to film­fo­to­gra­fe­ne hele ti­den lå i van­net, men jeg var oppe på mer­de­kan­ten for å fil­me nede i mer­den. Det er ikke rik­tig, slik det er skre­vet i media, at vi dyk­ket i en av mer­de­ne. Vi had­de nye vådrak­ter på og det var ald­ri fare for å smit­te inn i an­leg­get med noe som helst. Vi så fle­re syke enn fris­ke fisk, for­klar­te Frö­din.

Han be­skrev seg selv som pa­sjo­nert lakse­fis­ker med rundt 6000 døgn fiske ved el­ver over hele ver­den.

På­virk­ning

– Min in­ter­es­se for lak­sen er knyt­tet til sports­fis­ke og ba­ere­kraft og Al­ta er ver­dens bes­te lakse­elv. Min fangst­jour­nal, som jeg fø­rer nøye regn­skap i, vi­ser etter 30 år med fiske i Al­ta, at de 200 førs­te lak­se­ne jeg fikk i Al­ta alle var over åtte kilo, mens lak­sen de sis­te åre­ne bare har va­ert mel­lom fire og sju kilo, noe jeg me­ner kom­mer av den gen­etis­ke inn­blan­din­gen fra opp­dretts­fisk, sa han, og til­føy­de: – Når jeg har va­ert så hel­dig å få fiske med de eld­re sta­ker­ne i Alta­elva, så snak­ker vi om flu­ene vi bru­ker når vi sit­ter ved bå­let, men også om for­valt­nin­gen, bå­de i elva og i opp­dretts­na­e­rin­ga. Vii snak­ker om luse­pro­ble­ma­tik­ken og sta­ker­ne har er­fa­ring som kan­skje tred­je el­ler fjerde­ge­ne­ra­sjons for­val­te­re av Alta­elva, så de vet hva de har sett, sa Frö­din.

Han slo fast at hans en­ga­sje­ment for villak­sen hand­let om at det be­gyn­ner å has­te. Skal man red­de villak­sen, og ikke få den så ut­van­net gen­etisk, må noe gjø­res, men­te han.

Dys­tert syn

Frö­din sa han øns­ket å do­ku­men­te­re hvor dår­lig stelt det står til med lak­sen i et opp­dretts­an­legg. Ak­tor vis­te fram en tre mi­nut­ters film for å do­ku­men­te­re at Frö­din had­de va­ert på opp­dretts­lo­ka­li­te­ten og fil­met lak­sen. Det fil­men vis­te var også syk laks nede i mer­den.

– Fisken li­der, de har ska­der, sår, av­spis­te fin­ner, sopp og ba­erer preg av dår­lig fiske­helse, fisken har det

rett og slett ikke bra, sa Frö­din.

Han vis­te til at det i 2017 døde 53 mill­lio­ner laks i nors­ke opp­dretts­an­legg, laks som ikke blir mat. Han men­te det­te var et av be­vi­se­ne for at na­e­rin­ga gjør stor ska­de.

– Selv spi­ser jeg ikke opp­dretts­laks, ikke for at jeg er mot­stan­der av opp­dretts­na­e­rin­gen, men jeg ser fram til at na­e­rin­gen kom­mer inn i luk­ke­de an­legg. Husk hvil­ken på­ta­ke­lig virk­ning bru­ken av luse­mid­ler har. I Alta­fjor­den er det be­nyt­tet 500 tonn hydro­gen­per­ok­syd for å ut­ryd­de lakse­lus og vi vet at det­te på­vir­ker kreps­dyr. Så har vi opp­dretts­an­leg­ge­nes på­virk­ning el­lers, de øde­leg­ger øko­sys­te­met, det er skit på bun­nen som fø­rer til bunn­død og det gir sto­re på­virk­nin­ger på mil­jø­et, som det v bev­si­se­lig vil ta lang tid å re­pa­re­re. Hvor­dan kan nors­ke myn­dig­he­ter til­la­te det­te, spur­te Frö­ding og svar­te del­vis selv med å hen­vi­se til Riks­re­vi­sjo­nens rap­port fra 2012 der det ble kon­klu­dert med at opp­dretts­na­e­rin­ga var ute av kon­troll. – I dag skri­ver vi 2018, og den gen­etis­ke på­virk­nin­gen over tid fort­set­ter, sa Frö­din.

HARD SVØMMETUR: Den svens­ke jour­na­lis­ten og lakse­fis­ke­ren Per Jo­han Mi­kael Frö­din slo fast at han brøt lo­ven, men bå­ten ble holdt 200 me­ter unna opp­dretts­an­leg­get og sam­men med to film­fo­to­gra­fer fra det ame­ri­kans­ke sel­ska­pet Pata­go­nia svøm­te de frem til mer­de­kan­ten.

ELVEREDDERE: Mi­kael Frö­din stil­ler opp for al­talak­sen og ut­veks­let syns­punk­ter på opp­dretts­na­e­rin­ga med «elve­red­der» Svein Suhr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.