Unn­skyld, Al­ta!

– Jeg har lyst til å be­kla­ge. Å si unn­skyld.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Ung­gut­ten tru­et med å spren­ge Ung­dom­mens hus. Det skap­te stor opp­stan­del­se for­ri­ge lør­dag.

– Jeg er vel­dig lei meg for det jeg gjor­de, sier han i dag.

For halv­an­nen uke si­den ble det slått alarm med full ut­ryk­ning til Hu­set, etter at en bombe­trus­sel ble ringt inn. Hu­set ble eva­ku­ert og om­rå­det rundt sper­ret av.

Det vis­te seg å hel­dig­vis «bare» va­ere en trus­sel.

Skjøn­te ikke kon­se­kven­se­ne

Ten­årin­gen som sto bak trus­se­len har i etter­tid tatt kon­takt med Al­ta­pos­ten. Han har et sterkt øns­ke om å of­fent­lig be­kla­ge epi­so­den.

– Jeg er vel­dig lei meg for det jeg gjor­de. Det skul­le ikke bli slik, sier han.

Bak­grun­nen for epi­so­den var en hen­del­se som gikk vel­dig inn på han. Der og da be­stem­te han seg for å rin­ge inn trus­se­len. Av medi­sins­ke år­sa­ker har ten­årin­gen vans­ker med im­puls­kon­trol­len, og kon­se­kven­se­ne er ofte vans­ke­lig å for­stå i for­kant, for­tel­ler han. – Jeg kan egent­lig ikke for­kla­re hvor­for jeg gjor­de det jeg gjor­de. Jeg tenk­te ikke over det. Jeg har gjort en del dum­me ting opp gjen­nom åre­ne. Men jeg prø­ver å la­ere. Jeg kom­mer ald­ri til å gjø­re noe slikt igjen, lo­ver han.

Tøff tid

Ten­årin­gen for­tel­ler at han har hatt det tungt etter epi­so­den.

– Jeg har ikke hatt det bra. Det har va­ert ei tøff tid. Jeg slet med å sove, og har tenkt mye på det­te. Men jeg har fått snak­ket med man­ge om det­te også. Man­ge kom­pi­ser har støt­tet meg. De er selv­føl­ge­lig al­le eni­ge i at det ikke var bra å gjø­re det jeg gjor­de, men har li­ke­vel snak­ket med meg om det­te, sier han.

Det er ikke len­ge si­den han flyt­tet til Al­ta, fra et mind­re sted leng­re sør. – Det har gått vel­dig bra her i Al­ta. Som en drøm, vil jeg si. Jeg har ald­ri hatt det så bra som jeg har det her. Helt til for­ri­ge helg. Jeg skul­le gjer­ne tatt til­ba­ke det jeg gjor­de, og øns­ker å gjø­re det godt igjen, sier han.

Har be­kla­get

Ten­årin­gen sier han har snak­ket med både Hu­set-sjef Ka­ja Kris­ten­sen og med kul­tur­le­der Tor Hel­ge Reins­nes Mo­en:

– Jeg har sagt unn­skyld til dem, og vil gjer­ne også gi en be­kla­gel­se til dem og til de and­re som opp­lev­de det­te gjen­nom Al­ta­pos­ten. Det var vir­ke­lig ikke med me­nin­gen – og jeg skal ald­ri gjø­re noe slikt igjen, gjen­tar han.

Set­ter pris på be­kla­gel­se

Til Al­ta­pos­ten sier kul­tur­le­der Reins­nes Mo­en at han sy­nes det er fint at ten­årin­gen gir en slik be­kla­gel­se: – Jeg set­ter pris på at gut­ten ber om unn­skyld­ning. Det ser ut til at han for­står at det­te har fått mye stør­re kon­se­kven­ser enn hva han kan­skje reg­net med til å be­gyn­ne med, sier Mo­en, og fort­set­ter: – Han gjor­de en stor feil, men jeg tror opp­rik­tig at han me­ner det når han kom­mer med den­ne unn­skyld­nin­gen. Leder for geo­gra­fisk drifts­en­het Finn­mark, Øy­vind Lorent­zen, opp­ly­ser at sa­ken fort­satt er un­der etter­forsk­ning. Han har in­gen yt­ter­li­ge­re kom­men­ta­rer i sa­kens an­led­ning. GJOR­DE EN FEIL: Tor Hel­ge Reins­nes Mo­en set­ter pris på at gut­ten ber om unn­skyld­ning. Bil­det er tatt un­der den på­gå­en­de ak­sjo­nen ved Hu­set, mens si­tua­sjo­nen fort­satt var uav­klart. (Foto: Rolf Ed­mund Lund)

ANGRER: Ten­årin­gen som ring­te po­li­ti­et og hev­det at det var en bom­be på Hu­set sier han angrer på det han gjor­de. (Foto: Tom Skog­lund)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.