Sat­ser i fjaera

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Plan­leg­ger drifts­an­legg for tu­ris­me i Ska­ja­luft.

Brød­re­ne Ve­gard og Andreas Ber­ge Ugle­bak­ken klør etter å in­ves­te­re.

Via si­vil­ar­ki­tekt Mag­nus Lang­li i Hald­de Ar­ki­tek­ter AS har Ugle­bo Nord AS – eid 50/50 av brød­re­ne Andreas og Ve­gard Ber­ge Ugle­bak­ken – bedt kom­mu­nen om et plan­opp­starts­møte rundt et om­rå­de i Skai­al­uft. Tan­ken er å etab­le­re et hel­proft drifts­an­legg, til­pas­set be­ho­ve­ne til Ve­gards tu­rist­sel­skap Nord Eks­pe­di­sjon AS.

På den rundt 2,2 mål sto­re na­e­ring­ei­en­dom­men er det tenkt etab­lert et bygg på om­kring 500 kvad­rat­me­ter for­delt på to eta­sjer.

Hel­proft

Ve­gard Ugle­bak­ken for­tel­ler:

– Vi ten­ker å byg­ge et drifts­bygg for sjø­ret­ta tu­ris­me, et proft an­legg. I første­eta­sjen ser vi for oss kles- og ut­styrs­la­ger, tørke­rom, ka­jakklager, sau­na/bad­stu­an­legg og gar­de­ro­be/skifte­om­rå­de. I andre­eta­sjen leg­ger vi opp til kon­to­rer, kurs/kon­fe­ran­se, kjøk­ken og en lo­unge, for­tel­ler han.

Ved ei flyte­bryg­ge kan Nord Eks­pe­di­sjons RIB leg­ge til, der­et­ter kan tu­ris­te­ne el­ler kon­fe­ranse­gjes­te­ne spa­sere rett inn til an­leg­get: – Flyte­bryg­ga er hele clu­et med det­te an­leg­get. Gjeste­opp­le­vel­sen blir en helt an­nen enn det vi kan til­by i dag. Når det­te er på plass vil vi kun­ne ta gjes­te­ne rett fra båt og inn til an­leg­get, hvor de etter å ha skif­tet kan set­te seg i god­s­to­len i ho­ved­eta­sjen og nyte ut­sik­ten uto­ver Alta­fjor­den.

Ugle­bak­ken for­tel­ler vi­de­re at an­leg­get er tenkt å gjø­res til­gjen­ge­lig for be­drifts­mar­ke­det gjen­nom ut­leie til kurs og kon­fe­ran­se. Til pri­vat­mar­ke­det gjen­nom barne­dåp, kon­fir­ma­sjon og lig­nen­de

Vil ikke sten­ge

I til­legg til å lig­ge ved sjø er det også vik­tig at an­leg­get er by­na­ert. Men med be­lig­gen­het i strand­so­nen og «midt i byen» må fle­re hen­syn tas. Blant an­net til­gan­gen til sjø og fja­ere:

– Vi øns­ker ikke et an­legg som sper­rer for all­menn ferd­sel. Vi hå­per tvert imot at folk bru­ker om­rå­det ak­tivt. Tu­ris­te­ne sy­nes det er kult å kun­ne tref­fe på lo­kal­be­folk­nin­gen, det øns­ker vi å bru­ke.

To­talt er an­leg­get tenkt di­men­sjo­nert for opp­til 60 per­soner. Noe tra­fikk vil det bli, både til sjøs og langs vei.

– Selv om det føl­ger med noe tra­fikk, så øns­ker vi å skå­ne om­rå­det i størst mu­lig grad. Vi øns­ker ikke et an­legg som «tar for mye plass». Der­for har vi be­gren­set oss til en sok­kel­eta­sje og en ho­ved­eta­sje. Vi kun­ne sik­kert prøvd oss på tre eta­sjer, men da mis­ter plut­se­lig na­bo­en bak ut­sik­ten han har hatt i al­le år. Det øns­ker vi ikke, sier han.

– Hva med over­nat­ting?

– Det­te blir et rent drifts­bygg, uten over­nat­tings­mu­lig­he­ter. Over­nat­tin­ger tar vi på ho­tel­le­ne i byen og på Al­ten Lod­ge, som Nord

Eks­pe­di­sjon inn­gikk et sam­ar­beid med i som­mer. Op­ti­mis­ter 14. no­vem­ber er det book­et inn møte ved Al­ta kom­mu­ne, hvor plan­opp­start skal dis­ku­te­res. Ve­gard for­tel­ler at han er op­ti­mist i for­kant av mø­tet.

– I for­kant av pro­ses­sen hvor vi søk­te op­sjon på tom­ten fikk vi sig­na­ler om at ad­mi­ni­stra­sjo­nen øns­ket å ven­te på rul­le­ring av areal­pla­nen. Men det har vi ikke tid til, i ver­ste fall vil det set­te oss tre år til­ba­ke i tid. Vi snak­ker fort mel­lom 10 og 20 mil­lio­ner i in­ves­te­rin­ger her, og for oss has­ter det å få det­te på plass. Så gjen­nom en pro­sess hvor ad­mi­ni­stra­sjon og po­li­ti­ker­ne ble in­volvert fikk vi til­delt et års op­sjon på tom­ten som­mer­en 2018. Vi må der­for ha for­slag til løs­ning gjen­nom re­gu­le­rings­pla­nen på plass in­nen som­mer­en 2019. Vi ser frem til en kon­struk­tiv dia­log med kom­mu­nen på det­te. – Hvor­dan re­spon­de­rer na­bo­ene på det­te? – Vi har va­ert i mø­ter med bygde­la­get i Skai­al­uft. Sig­na­le­ne her­fra er kun po­si­ti­ve – blant an­net for­di vi har som inn­stil­ling at vi skal ta hen­syn til om­gi­vel­se­ne.

UREDDE: Andreas og Ve­gard Ber­ge Ugle­bak­ken har trua på pro­sjek­tet.

10-20 MIL­LIO­NER: Gjen­nom Ugle­bo Nord AS ten­ker brød­re­ne Ugle­bak­ken å sat­se en be­ty­de­lig sum på det topp­mo­der­ne an­leg­get. (Il­lust­ra­sjon: Hald­de Ar­ki­tek­ter AS)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.