Topp tre i lan­det

To sei­re og en uav­gjort ga knall­sterk inn­led­ning for Al­tas nye sjakk-hel­ter i elite­se­ri­en.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Al­ta Sjakklubb hev­der seg i landstop­pen.

For en helg for Al­ta sjakklubb, som ikke slut­ter å im­po­ne­re i elite­se­ri­en. I fjor ber­get de plas­sen på tam­pen, men etter den førs­te tur­ne­rings­hel­ga i Tromsø er de på topp tre på ta­bel­len.

Foran fle­re stor­lag

Etter de tre førs­te se­rie­run­de­ne lig­ger Al­ta på en sterk tredje­plass etter Vå­ler­en­ga og SK 1911, men foran stor­lag som Nord­strand og Oslo.

– Det må vi va­ere for­nøyd med. På for­hånd had­de vi satt et mål om tre lag­po­eng etter hel­ga, og kan­skje fire. Når vi står igjen med fem er det over all for­vent­ning, sier Odd Er­ling Mi­kal­sen.

På hug­get fra start

På Vei­ta­sen­te­ret i Tromsø var Al­ta-la­get skik­ke­lig på hug­get al­le­re­de i førs­te kamp fre­dag. Oslo Schak­sel­skap, an­ført av Jon Lud­vig Ham­mer, måt­te mel­de tapt med sif­re­ne 3,5-2,5 – akku­rat som i fjor da Al­ta-sei­e­ren ble reg­net som en ald­ri så li­ten sen­sa­sjon. Hel­te­ne i den­ne kam­pen ble Ha­rald Mi­kal­sen og Al­tas su­per­ta­lent And­re Z. Ni­el­sen som sik­ret sei­er på tam­pen. Ni­el­sen har valgt å sat­se skik­ke­lig på sjak­ken og går nå på topp­idretts­gym­na­set i Bae­rum, der han får god opp­føl­ging.

Sla­get om Nord-nor­ge

Kamp num­mer to måt­te reg­nes som sla­get om Nord-nor­ge og kan­skje årets vik­tigs­te og mest pre­sti­sje­fyl­te kamp. Tromsø var på hjemme­bane, men møt­te på kvist un­der det som var den førs­te elite­se­rie­hel­ga i lands­de­len.

Den kam­pen end­te med kne­pen sei­er 3.5 – 2.5. I rea­li­te­ten var Al­ta ald­ri tru­et, og sei­e­ren bur­de va­ert stør­re. Men sei­er over erke­ri­va­len på de­res hjemme­are­na smak­te sa­er­de­les bra, he­ter det i rap­por­te­ne fra tur­ne­rings­hel­ga.

Bur­de vun­net

Søn­dag spil­te Al­ta mot Hell fra Trond­heim, en kamp som end­te 3-3.

– Det var en kamp vi bur­de og skul­le ha vun­net, sier Mi­kal­sen til Al­ta­pos­ten.

Like­fullt ble det alt­så lag­po­eng og me­dal­je­plass etter førs­te spille­helg.

– Det er ka­non­bra. La­get har mis­tet sin bes­te spil­ler fra i fjor, men vir­ker ikke svek­ket. Hel­ler tvert i mot, al­le er blitt ett år eld­re og har fått vik­tig er­fa­ring. Al­tas lag er det klart yngs­te i elite­se­ri­en med en snitt­al­der på 21 år. Oslo for ek­sem­pel lig­ger på 35 år. Så i ste­det for ned­rykk­s­strid lig­ger vi nå på me­dal­je­plass. Det er utro­lig ar­tig, sier Mi­kal­sen. PRESTISJE: And­re Ni­el­sen og Ha­rald Mi­kal­sen had­de en mes­ter­lig av­slut­ning på kam­pen mot Oslo. (Foto: Pri­vat)

KNALLSTART: La­get fra Al­ta sjakklubb fikk en im­po­ne­ren­de start på årets elite­se­rie, med to sei­re og uav­gjort i Tromsø. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.