Skal kjø­pe 100 tonn kvei­te før jul

Altaposten - - NYHETER - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Fiske­kjø­per Bjørn Ro­nald Ol­sen i Ca­pe Fish Group le­ve­rer. Det kan bli åtte til ti nye ar­beids­plas­ser ved fiske­bru­ket på Store­kors­nes når det er full drift. Kvei­ta som al­le­re­de kjø­pes ved bru­ket går rett til kun­de­ne i USA, mens hvit­fis­ken og sei­en blir iset og kjørt til Hon­nings­våg for hen­ging.

Ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen tak­ket fiske­kjø­pe­ren for at han had­de kom­met i gang og over­rak­te bloms­ter, før det ble ser­vert kaf­fe og ka­ker fre­dag i for­ri­ge uke da bru­ket of­fi­si­elt ble åp­net.

Skal også tør­ke

Sel­ska­pet Ca­pe Fish Group AS som står bak etab­le­rin­gen på Store­kors­nes tar sik­te på å kjø­pe 100 tonn kvei­te før jul. Og bå­te­ne har al­le­re­de be­gyn­te å strøm­me til mot­ta­ket. Til nå har sel­ska­pet kjøpt drøyt 20 tonn fisk av al­le slag.

– Straks det blir kjent at man kjø­per fisk, så går ryk­te­ne. Vi har hatt bå­ter fra en rek­ke plas­ser i Vest-finn­mark inn­om al­le­re­de, sier fiske­kjø­pe­ren. Selv om man ny­lig er kom­met i gang har de pla­ne­ne kla­re: – Vi plan­leg­ger å set­te opp hjel­ler her på Kors­nes, men alt tar tid, sa en strå­len­de for­nøyd fiske­kjø­per Bjørn Ro­nald Ol­sen un­der fre­da­gens åp­ning. Ol­sen for­tel­ler at det er man­gel på tørr­fisk og sva­ert gode pri­ser – like­til på tør­ke­de fiske­ho­der.

– Det går til Afri­ka alt, til Ni­ge­ria og til gode pri­ser, for­tal­te Ol­sen, uten at han vil­le røpe hvor stor for­tje­nes­ten er på tørr­fis­ken.

Alt kon­trol­le­res

Ol­sen un­der­stre­ker at fiske­bru­ket på Store­kors­nes er et lite mot­tak, som fore­lø­pig kun er et så­kalt kjøpe­punkt. Men på sikt skal det­te bli et full­ver­dig fiske­bruk, når vann­for­sy­nin­gen er på plass og is­ma­skin er in­stal­lert.

– Alt som er gjort her på bru­ket er gjort i sam­råd med Mat­til­sy­net, kun­ne Ol­sen for­tel­le da han vis­te den kom­mu­na­le de­le­ga­sjo­nen rundt på bru­ket.

Der er ma­skin­rom og pro­duk­sjons­lo­ka­le, det er byg­get eget kjøle­rom og mu­lig­het for fryse­rom. «Hoved­kon­to­ret», som han be­teg­net ett av rom­me­ne med ut­sikt til små­båt­hav­na for, er hel­ler be­skje­dent. Her er det satt opp skrive­pult, kon­tor­stol, en baer­bar PC og en lin­je for kom­mu­ni­ka­sjon med om­ver­de­nen.

– Når vi kjø­per kvei­te her nå, så sam­ler vi opp tre til fire tonn som så blir sendt di­rek­te til kun­de. Når vi kom­mer mer i gang skal vi også pak­ke og be­hand­le kvei­ta her, men å sen­de fra Al­ta med fly har sine sto­re be­grens­nin­ger. Du kan ten­ke deg ei kvei­te på 270 kilo, den kan man ikke få sendt av går­de med or­di­na­ere pas­sa­sjer­fly, for­klar­te Ol­sen.

– Det he­ter «FESK»

Før ord­fø­re­ren skul­le over­re­ke bloms­ter til fiske­kjø­pe­ren, tok råd­mann Bjørn At­le Han­sen seg tid til en li­ten vok­sen­opp­la­e­ring med po­li­ti­ker Ole Stei­nar Øst­lyn­gen.

Øst­lyn­gen vil­le vite hvil­ke fiske­slag som ble kjøpt.

– Det he­ter «fesk», husk at han er fra Hon­nings­våg, der er det fesk, sa råd­man­nen.

Den and­re hon­nings­vå­gin­gen, fiske­kjø­pe­ren selv, for­klar­te at de så langt har kjøpt både hyse, sei, torsk, bros­me og selv­føl­ge­lig kvei­te.

– Vi hen­ger alt vi kjø­per av fisk, unn­tatt kvei­ta, for­tal­te Ol­sen, som kun­ne for­tel­le at han al­le­re­de har kjøpt over 20 tonn og har to mann an­satt ved bru­ket nå mens det er kjøps­punkt.

– Hvor man­ge an­sat­te blir det i sel­ska­pet, vil­le ord­fø­re­ren vite.

– Vi er mel­lom 60 og 70 an­sat­te. Al­le er så opp­tatt av an­tall ar­beids­plas­ser og det er vel og bra, men hvis du me­ner her, så blir det tro­lig mel­lom åtte og ti an­sat­te. Ar­beids­plas­ser er en ting, men de skal va­ere lønn­som­me, sa Bjørn Ro­nald Ol­sen.

Oppe på pakk­hus­lof­tet kun­ne han røpe pla­ne­ne om på sikt å byg­ge to lei­lig­he­ter for å kun­ne huse an­sat­te.

En­de­lig i mål

Ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen og po­li­ti­ker­kol­le­ga Ole Stei­nar Øst­lyn­gen fulg­te in­ter­es­ser­te med da Bjørn Ro­nald Ol­sen vis­te rundt på det ny­inn­re­de­de fiske­bru­ket. Der er al­le veg­ger og tak kledd med elok­ser­te pla­ter og gul­vet er støpt med en spe­sial­be­tong. – Det­te fiske­kjø­pet i Alta­fjor­den er et etter­leng­tet til­bud som Al­ta kom­mu­ne har hatt på pla­nen i man­ge år, en­de­lig er det­te i havn og vi har fiske­mot­tak i Al­ta kom­mu­ne. Når det­te har blitt en rea­li­tet ser vi hvor vik­tig det har va­ert for kom­mu­nen å støt­te det­te til­ta­ket og vi er gla­de for at du bi­drar til en ny tid for Store­kors­nes, sa ord­fø­re­ren.

Fiske­kjø­pe­ren tak­ket for de fine or­de­ne, tak­ket for støt­ten fra Al­ta kom­mu­ne og slo fast at støt­ten var vel­dig av­gjø­ren­de. – Vi had­de ikke kun­net gjen­nom­føre det­te uten støt­te fra Al­ta kom­mu­ne og Sa­me­tin­get. Vi har satt stor pris på at dere har va­ert med oss på det­te – og jeg kan love at vi skal le­ve­re, sa fiske­jø­per Ol­sen.

ALT KLART: Fiske­bru­ket på Store­kors­nes er nå straks helt klart. Om­vis­ning for fra venst­re råd­mann Bjørn At­le Han­sen, ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen, na­e­rings­sjef Jør­gen Kris­tof­fer­sen, fiske­kjø­per Bjørn Ro­nald Ol­sen og grup­pe­le-

KOM­MER KAIKRAN: Bjørn Ro­nald Ol­sen (i midt­en) for­kla­rer for Mo­ni­ca Ni­el­sen og Ole Stei­nar Øst­lyn­gen hvor­dan han ser for seg kra­na som skal mon­te­res på kai­kan­ten.

MER LIV I BYG­DA: Al­le­re­de er det kjøpt 20 tonn fisk som er kjørt til hen­ging i Hon­nings­våg og mer skal det bli. Det var en for­nøyd ord­fø­rer Ni­el­sen kun­ne over­rek­ke en flott bloms­ter­bu­kett til fiske­kjø­per Ol­sen da bru­ket ble of­fi­si­elt åp­net sist fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.