– Full kon­troll

Bab­cock har fått med seg 93 av 98 pi­lo­ter fra luft­am­bu­lan­sen.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

For inn­byg­ger­ne i Al­ta-re­gio­nen, som har fra 13 til 28 mil til na­er­mes­te syke­hus, er de gule fly­ene som helse­fore­ta­ket Luft­am­bu­lanse­tje­nes­ten dis­po­ne­rer det som kan skil­le mel­lom liv og død i si­tua­sjo­ner med akutt ska­de el­ler syk­dom. For bare må­ne­der si­den var ak­tø­re­ne eni­ge om kri­se i tje­nes­ten – skik­ke­lig kri­se. Bab­cock Scan­di­na­vi­an Air Am­bu­lance (SAA), som had­de vun­net an­bu­det ble skyte­ski­ve, selv om drifts­ope­ra­tø­ren Luft­trans­port had­de na­er ett år igjen av kon­trak­ten.

– Folk har krav på det sam­me helse­til­bu­det uan­sett hvor de bor i lan­det. Man­ge pa­si­en­ter i Finn­mark er helt av­hen­gig av at den­ne tje­nes­ten fun­ge­rer hele døg­net, hver dag, året rundt. Der­for er det for­ståe­lig at det ble re­ak­sjo­ner da folk opp­fat­tet at be­red­ska­pen svik­tet, sier Hil­de Sjurelv som har stil­lin­gen som på en­gelsk he­ter Chief Ope­ra­ting Offi­cer (COO). På godt norsk er COO an­svar­lig for ope­ra­sjo­ne­ne, og Hil­de har kun Ma­ri­us Han­sen over seg i Nor­ge. Han er sjef for sel­ska­pet i Skan­di­na­via i det in­ter­na­sjo­na­le kon­ser­net som le­ve­rer luft­am­bu­lanse­tje­nes­ter over sto­re de­ler av Euro­pa.

Er klar

I medie­bil­det ble inn­tryk­ket at Bab­cock ver­ken vil­le ha nok pi­lo­ter, el­ler pi­lo­ter med kom­pe­tan­se for den tøf­fe job­ben å fly i Finn­mark i all slags va­er og fly­plas­ser. Nå står Sjurelv fram og ber folk i Finn­mark, og over hele Nor­ge der Bab­cock skal ta pa­si­en­ter til syke­hus, om å be­hol­de natte­søv­nen. Sys­te­met skal va­ere klart og kva­li­tets­sik­ret 1. juli når Bab­cock, med sine nye mo­der­ne fly, over­tar kon­trak­ten.

– Vi skal gjø­re det vi kan for å vise oss til­li­ten ver­dig når vi over­tar, og job­ber hardt for å hol­de frem­drif­ten i vårt ar­beid med å le­ve­re sik­re og tryg­ge am­bu­lanse­flyt­je­nes­ter til be­folk­nin­gen.

I rute

Det er Luft­am­bu­lanse­tje­nes­ten HF som er an­svar­lig for all luft­am­bu­lan­se i Nor­ge. Sel­ska­pet eies av de re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne og er full­fi­nan­siert av det of­fent­li­ge. Luft­am­bu­lanse­tje­nes­ten har skre­vet kon­trakt med Bab­cock hvor sel­ska­pet fra 1. juli skal le­ve­re og drif­te fly på syv ba­ser, in­klu­siv Al­ta. To­talt vil Bab­cock ha 11 fly til­gjen­ge­lig hvor­av ett vil va­ere jet­ma­skin (sta­sjo­nert på Gar­der­moen).

Det kan­skje mest kri­tis­ke punk­tet var om Bab­cock vil­le til­by pi­lo­te­ne i Luft­trans­port, man­ge med ti­års er­fa­ring fra den­ne type tje­nes­te, gode nok be­tin­gel­ser til at at de vil­le bli med over i det nye sel­ska­pet. På­stan­den var at lønn og pen­sjons­be­tin­gel­ser lå på et nivå som vil­le bety fle­re hund­re tu­sen kro­ner i ne­ga­tiv års­av­løn­ning.

– Vi er vel­dig gla­de for at 93 av 98 pi­lo­ter som er i luft­bam­bu­lanse­tje­nes­ten blir med oss vi­de­re. Det sik­rer vi­dere­fø­ring av vik­tig kom­pe­tan­se og er­fa­ring, for­tel­ler Sjurelv, som to­talt har 101 pi­lot­års­verk i til­legg til 10 pi­lo­ter i ad­mi­ni­stra­ti­ve stil­lin­ger som sam­let ut­gjør seks års­verk. Sam­let alt­så 107 hele pi­lot­stil­lin­ger.

Nye opp­gra­der­te fly

Bab­cock-sje­fen i Nor­ge for­tel­ler at sel­ska­pet har kjøpt inn 10 nye Be­ech 250-fly som er en opp­gra­dert ut­ga­ve av de fly­ene som bru­kes i dag. Fly­ene får også opp­gra­dert me­di­sinsk inn­red­ning som gjør at man kan ut­fø­re tyng­re me­di­sinsk opp­føl­ging i fly­et un­der am­bu­lanse­opp­dr­get. To av dis­se blir sta­sjo­nert i Al­ta. Al­le­re­de er fle­re av de nye fly­ene le­vert og blir nå inn­re­det med det mest mo­der­ne medi­sins­ke ut­sty­ret.

– I til­legg får vi en helt ny jet inn i tje­nes­ten, Cess­na Ci­ta­tion Lati­tu­de, som gir stor flek­si­bi­li­tet og vil bli brukt over hele lan­det, in­klu­siv opp­drag til Sval­bard. Den­ne jet­ma­ski­nen blir et nytt til­skudd til tje­nes­ten, og vil styr­ke be­red­ska­pen med sin hur­tig­het, rekke­vid­de, og mu­lig­het for å frak­te mer ut­styr og per­so­nell. Den vil bli spe­si­elt ver­di­full i si­tua­sjo­ner der helse­per­so­nell og pa­si­en­ter må frak­tes raskt over leng­re av­stan­der, for­kla­rer Sjurelv.

Al­ta vik­tig

For­le­den var Bab­cock-sje­fen og fi­nan­ce con­trol­ler/pro­sjekt­med­ar­bei­der In­ger Li­se Frant­zen in­vi­tert til fag­da­ge­ne for det fly­me­di­sins­ke mil­jø­et i Al­ta.

– Vi er vel­dig gla­de for in­vi­ta­sjo­nen. Det ga oss en mu­lig­het til å pre­sen­te­re oss og for­tel­le hva som skjer i fram­drif­ten i ar­bei­det med å over­ta tje­nes­ten. Et godt sam­ar­beid med det medi­sins­ke mil­jø­et er helt av­gjø­ren­de for en god tje­nes­te, og det var fint å få mu­lig­het til å sva­re på spørs­mål og få inn­spill til mu­li­ge for­bed­rin­ger av sam­ar­bei­det, klar­gjør Sjurelv.

Bab­cock har pluk­ket ut Al­ta som stra­te­gisk vik­tig for drif­ten i nord.

– Vi har lagt opp til å ha 20 pi­lo­ter og en pool med re­serve­pi­lo­ter i Al­ta. Det­te er en vik­tig del av det akutt­me­di­sins­ke mil­jø­et i Al­ta, slås det fast fra Bab­cock-le­del­sen.

Det lå len­ge an til at Bab­cock skul­le flyt­te den tek­nis­ke ba­sen til Sve­ri­ge, noe som bi­dra til sva­ert mye støy i en fase der tje­nes­ten lå nede for tel­ling og det måt­te hen­tes inn fly fra Sve­ri­ge for å ha nød­ven­dig­be­red­skap. I dag be­kref­ter sel­ska­pet at det vil va­ere tek­ni­ke­re som skal stå for det dag­li­ge ved­li­ke­hol­det, på al­le de syv ba­se­ne. Ba­sen for ho­ved­ved­li­ke­hol­det leg­ges til Tromsø.

Sam­ar­bei­der

Da kri­sen var i al­le medi­er var Luft­trans­port, som har kon­trak­ten fram til 1. juli, klar på at de skul­le sam­ar­bei­de med den nye kon­trak­tø­ren fram til over­ta­kel­se. Det var også fast­slått i kon­trak­ten at det skal va­ere et tett sam­ar­beid mel­lom den nye dri­ve­ren og Luft­trans­port frem til ope­ra­tør­skif­te 1. juli 2019. Hen­sik­ten er å opp­rett­hol­de be­red­skap, og at drif­ten av am­bu­lanse­fly­ene ikke skal på­vir­kes av skif­tet av ope­ra­tør.

Bab­cock har sik­ret seg en kon­trakt på seks år med mu­lig­het for for­len­gel­se i to pluss tre år.

BASEKART: Her er en illustrasjon over base­struk­tu­ren til Bab­cock i Nor­ge.

(foto: Bab­cock)

TOPP FLYPARK: Bab­cock over­tar am­bu­lanse­flyd­rif­ten fra 1. juli. Det er be­stilt inn ti nye fly og en ny jet­ma­skin som be­skri­ves som «fan­tas­tisk», en Cess­na Ci­ta­tion Lati­tu­de. Den blir sta­sjo­nert på Gar­der­moen, men vil ta opp­drag over hele lan­det. Pro­sjekt­le­der Hil­de Sjurelv (inn­felt) for­tel­ler at ma­ski­nen er for øye­blik­ken i Den­ton for å ut­rus­tes med me­di­sinsk inn­red­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.