Myte­knu­sing

Fra en rød sofa skal for­dom­mer om Al­ta fjer­nes.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mai­ken Aman­da Brenn­ås mai­ken@al­ta­pos­ten.no

Kris­ti­an Hope er en av ele­ve­ne som står bak den­ne se­ri­en. Han for­tel­ler at de øns­ker å vise frem hva de hol­der på med på sko­len.

Øns­ker stør­re re­krut­te­ring

– Det­te er et pro­sjekt i pr-ko­mi­te­en. Vi øns­ker å gi ut in­for­ma­sjon og re­krut­te­re fle­re til sko­len, men også å få vekk noen av for­dom­me­ne om Al­ta på en mor­som måte, sier Hope. I den førs­te epi­so­den av "Den røde sofa" er det nett­opp det­te de prø­ver å il­lust­re­re.

– Man­ge sy­nes kan­skje det er skrem­men­de at Al­ta er så langt nord, men når man først hop­per på fly­et så er det egent­lig ikke så langt. Man­ge har også hørt at det blir vel­dig kaldt her oppe, og tror de skal fry­se i hjel. Men man la­erer seg jo et triks el­ler to, så det ikke blir så kaldt li­ke­vel, sier han. Hope for­tel­ler at te­ma­ene og gjes­te­ne va­rie­rer fra gang til gang. Men den røde so­fa­en er all­tid med, selv om de be­fin­ner seg i Al­tas stor­gate el­ler oppe på fjel­let.

– I en av epi­so­de­ne tok vi for oss et spon­sor­løp i sen­trum. Da fikk vi med oss hva som skjed­de der, og plas­ser­te so­fa­en midt i løy­pa, sier han.

Vil­le gjø­re noe nytt

Det er in­gen tvil om at den­ne so­fa­en får gjen­nom­gå, også i frem­ti­den.

– Det er ikke ak­ku­rat en sofa av høy ver­di, vi kan ta den med over alt. For ek­sem­pel på fjel­let. Da kan vi put­te noen ski på den og sen­de den ned bak­ken, sier han.

– Er det ikke litt stress å ta den med over alt? – Vi har va­ert fire styk­ker som har byt­tet på å ba­ere den, så det har ikke va­ert det hit­til. Men skal vi ha den med opp på fjel­let, så kan det bli slit­somt, sier han.

Ele­ve­ne på folke­høy­sko­len er ofte er ute på tur, og der­for vil de blant an­net ta opp te­ma­er som har med fri­lufts­liv å gjø­re.

– Det er man­ge som lu­rer på mye, men det er kan­skje ikke alt man tør å spør­re om. Her kan vi sva­re på spørs­mål om hvor­dan man be­hand­ler et gnag­sår, el­ler set­ter opp et telt. Vi øns­ker å pra­te med uli­ke folk hver gang og det skal ikke va­ere som et intervju, men mer som en sam­ta­le, sier han.

Gode til­bake­mel­din­ger

Hope for­tel­ler at Al­ta Folke­høy­sko­le har drif­tet You­tube-ka­na­len en stund, men at kon­sep­tet med den­ne se­ri­en er noe helt nytt.

– Sko­len har tid­li­ge­re lagt ut vi­deo­er fra uli­ke tu­rer de har va­ert på, men vi øns­ket å gjø­re noe litt nytt. Jeg har ikke sett at noen and­re folke­høy­sko­ler har gjort det­te tid­li­ge­re, sier han.

Ele­ve­ne har la­get tre epi­so­der av "Den røde sofa" og til­bake­mel­din­ge­ne har va­ert gode.

– Vi har fått kom­men­ta­rer på Face­bo­ok av tid­li­ge­re ele­ver, som sy­nes det er kjekt å se på. Jeg tror i al­le fall fa­mi­li­en og ven­ne­ne mine sy­nes det er spen­nen­de. De får jo et stør­re inn­blikk i hva vi hol­der på med her oppe. Må­let må jo va­ere å få til en se­rie der folk ser frem til nes­te epi­so­de, sier han.

Og går alt etter pla­nen kom­mer det en ny epi­so­de al­le­re­de over hel­gen, for­tel­ler Hope.

EGEN SE­RIE: Ele­ve­ne ved Al­ta folke­høy­sko­le har star­tet en egen se­rie på You­tube. Her øns­ker de å vise frem alt de hol­der på med på sko­len, og fjer­ne noen for­dom­mer om Al­ta.

DEN RØDE SOFA: Kris­ti­an Hope er 2.års elev på Al­ta folke­høy­sko­le. Han er en av ele­ve­ne som står bak se­ri­en "Den røde sofa".

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.