Dømt for vold­tekt av barn

Tid­li­ge­re sam­boer­par fengs­les i hen­holds­vis syv og tre år.

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Fredag av­sa Øst-finn­mark ting­rett dom i sa­ken mot et sam­boer­par som sto til­talt for gro­ve, gjen­tat­te over­grep mot beste­ven­nens barn, som var un­der skole­plik­tig al­der. Ret­ten me­ner man­nen var den kon­trol­le­ren­de part, og idøm­te han syv års feng­sel, skri­ver NRK Finn­mark.

An­ket dom­men

Kvin­nen, som ble fast­slått å va­ere let­te­re psy­kisk ut­vik­lings­hem­met, ble idømt tre års feng­sel - ett år be­tin­get.

Un­der retts­sa­ken ble det­te samt man­nens kon­trol­le­ren­de rol­le truk­ket fram av kvin­nens for­sva­rer Vi­dar Zahl Arnt­zen som en grunn til å fri­fin­ne hen­ne helt og fullt. Ret­ten vil­le ikke va­ere med på det­te.

Man­nen slo selv fast i ret­ten at det var han som tok ini­tia­ti­vet til over­gre­pe­ne, og men­te eks­sam­bo­eren ikke bur­de straf­fes. Han an­ket dom­men på ste­det.

Used­van­lig ut­spe­ku­lert

NRK Finn­mark skri­ver at over­gre­pe­ne mot det lil­le bar­net ble av­dek­ket gjen­nom «Ope­ra­sjon Mørke­tid», en or­ga­ni­sert stor­ak­sjon mot en rek­ke per­soner i Finn­mark, der må­let var å av­dek­ke over­g­reps­ma­te­ria­le.

I dom­men skri­ver ret­ten at må­ten den mann­li­ge over­gri­pe­ren på en ky­nisk og ut­spe­ku­lert måte har ma­nøv­rert seg i po­si­sjon til å begå over­gre­pe­ne. «Det sav­ner side­styk­ke i norsk straffe­rett», skri­ver ret­ten iføl­ge NRK.

Er­stat­ning

I til­legg til feng­sels­straf­fe­ne på hen­holds­vis syv og tre år må de to be­ta­le en er­stat­ning på til sam­men 300.000 kro­ner til bar­net. Man­nen skal be­ta­le 225.000 og kvin­nen 75.000 kro­ner.

(Illustrasjonsfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.