Čáje­hit Finn­márk­ku geaid­no­his­tor­jjá

Avvir - - OĐĐASAT -

Makkár maši­in­naid ja rust­tegi­id gea­va­hed­je 1930-lo­gus go hukse­jed­je gea­inn­uid ja makkár vist­ti­in or­ro geaidno­bar­git?

Dan bea­sat boaht­te va­hkku oaid­nit Stáhta geaid­no­doaim­ma­haga geas­sečájáhu­sas Ski­ip­pa­gu­ras. Dal­le do­al­lá geaid­no­doaim­ma­hat ra­ba­sin ja lea áid­na va­hkku dán jagi go geaid­no­museas le­at dábálaš ra­hpanáig­git.

– Čájáhu­sas bea­sat oaid­nit maši­in­naid mai­guin hukse­jed­je Finn­márk­ku 1930-lo­gus, fi­in­na ođastuv­von vuo­já­ni­id, boa­res bar­gi­id­bráhkká ja olu do­loš govaid ja reaid­duid mat čáje­hit mo johto­la­t­dil­li fyl­kkas lea ov­dá­nan, dieđi­ha Stáhta geaid­no­doaim­ma­haga Dav­vi re­giovd­na pre­as­sa­dieđáhu­sas.

Čoakkál­dat lea oas­sin Nor­g­ga geaid­no­mu­sea čoakkál­da­gas, ja Ski­ip­pa­gur­ra lea vállje­juv­von vál­dob­ái­kin čáje­hit Dav­vi-nor­g­ga geaid­no­his­tor­jjá.

– Dáv­viri­id gask­kas le­at ear­ret eará ok­ta Chev­ro­let 1947-mál­le gálvo­bi­i­la, mii 1948:s gea­va­huv­vui be­ar­ráige­a­hččan­bii- lan go Deanu šal­di ra­hp­po­juv­vui. Bi­i­la lea di­vo­duv­von dan háp­mái go dat lei dal­le, ja le­at maid ožžon se­am­ma re­gist­re­ren­num­mára go das dal­le lei. Nub­bi hár­ve­naš vuo­ján Ca­ter­pil­lar heav­val mii gea­va­huv­vui 1936/1937s. Nav­di­mis lea dat áid­na dakkár vuo­ján mii Norg­gas ain gávd­no dán áig­ge, čál­lá geaid­no­doaim­ma­hat vel.

Gov­ven: To­mas Rol­land, Stáhta geaid­no­doaim­ma­hat.

BAR­GI­ID­BRÁHKKÁ: Dán bráhkás or­ro geaidno­bar­git maŋŋel soađi.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.