–Lean suht­tan sidjii­de geat le­at fáp­mo­sa­já­da­gain

Nuor­ra ne­avttárin lei barg­gus teáh­te­ris, ja vási­hii uno­his dáh­páhus­aid boarre­set dievd­duin. – Eai le­at dákkár dáh­páhu­sat dál, lo­hká teáh­ter­ho­av­da De­ger­lund.

Avvir - - FORSIDE - Sárá Máret Rávd­ná Oskal sa­ra.ma­ret@av­vir.no

Muh­tun nis­son-ne­avttár lei Face­bo­o­kas alm­mu­han čál­lo­sa mas son cuiggodii Beaiv­váš Sá­mi Teáh­te­ra. Son čuočču­ha teáh­ter diehtá ah­te muh­tun diev­du gii lea barg­gus teáh­te­ris, sek­su­alálaččat lo­av­kašuht­tá nis­son­olbmuid, ja teáh­ter ii da­ga da­in­na ášši­in maide­ge.

Hei­vet­meaht­tu­mit guosk­ka­dan

Son barg­gai ne­avttárin Sá­mi Beaiv­váš Teáh­te­ris muh­tun jagi­id ái­gi. Go led­je teáh­ter­bihtáin gear­domát­kkis, de son vási­hii uno­his dáh­páhus­aid, da­id­da gul­let ear­ret eará hei­vet­meaht­tun guoskka­ha­gat ja ár­va­lu­sat. Nuor­ra ne­avttár čuočču­ha ah­te boar­rá­set diev­du, gii maid barg­gai teáh­te­ris, láht­tii uno­ha­sat su vuostá, ear­ret eará sek­suá­la lo­av­kašuht­tin lád­je ja givs­sidii su. Son ovt­tas­barg­gai olu da­in­na dievd­duin, ii ge son dov­dan iežas oadje­bassan ak­to le­at suin­na.

– Dan áig­gis go diev­du lei mu gi­ella­ba­ga­dal­li, de son máŋgii guosk­kai munn­je hei­vet­meaht­tun lád­je, mun dov­den ah­te su guoskka­ha­gain lei sek­suá­la da­hje in­tii­ma vuo­hki, čál­lá son Áv­virii.

Son ii há­lit ieš se­ar­vat jeara­hallamii, muhto lea čál­lán čil­ge­husa, ja maid­dái sád­den mai­la-gula­hallami­id mat le­at sisk­kál­da­sat teáh­te­ris leam­aš dan áig­gi. NRK Sáp­mi čá­lii ovdde­mus dán ášši bir­ra.

Oaččui doar­jaga

Eará nis­son-miel­bar­gi­in son gu­lai ah­te son ii le­at vuost­taš nis­son­olm­moš gii dan lea vási­han. Su mie­las led­je vásáhu­sat nu uno­ha­sat ah­te dieđi­hii dan teáh­te­ra ho­avd­dai­de.

– Álg­gus in váldán su láht­temi­id nu duođas ja jurddašin ah­te dieid mun gal sáhtán ieš gi­eđa­hal­lat. Mun jurddašin maid ah­te son vuol­lá­na loa­h­pas. Da­sa las­sin lei su láht­ten dakkár man ii sáht­tán ein­nostit. Ovt­ta beaiv­vi sáhtii le­at áib­bas for­málalaš, nup­pe beaiv­ve sáhtii ges láht­tet áib­bas hei­vet­meaht­tu­mit go in lean vuordi­min ge. Dát daga­hii ah­te mun čađa gask­ka led­jen ba­lus ja vái­ban barg­gus, čá­lii nisu iežas čil­ge­hu­sas teáh­te­ra jođi­hed­djii­de dal­le. Nisu mui­tala muh­tin eará teáh­ter­bar­gi dor­jon su ja leam­aš su miel­de go ovd­didii moai­tagi­id teáh­ter­hovdii.

Áv­vir lea leam­aš ok­tavuođas dáin­na olbmuin, guh­te duođašta dáh­páhusa.

Teáh­ter­ho­av­da dovd­da­hii gullan sul­la­saš dáh­páhus­aid bir­ra

Maŋŋil go nisu vuost­taš há­ve lei dieđi­han dáid bir­ra, de galgá Hau­kurs­son gi­eldán dievd­du láht­te­mis šat ná, ja dan maŋŋil ii vási­han nieida šat dievd­du sek­suálalaččat tra­kas­se­re­min su. Nuor­ra ne­avttár dat­tet­ge ii lean duđa­vaš teáh­te­ra gi­eđa­hallami­in dán áššis, ja dieđi­hii ášši bir­ra fas, dán há­ve ma­nai diehtu bu­o­hkai­de geat bar­ge dáin­na buvtta­demi­in.

Dalá teáh­ter­ho­av­da Hau­kur J. Gun­nar­s­son bivddii su čoa­hk­kimii, gos di­gaštal­le dan ášši. Čoa­hk­ki­mis Gun­nar­son dovd­da­hii ah­te diđii diev­du lei ov­dal hei­vet­meaht­tu­mit láht­ten nis­son­olbmuid vuostá, muhto dáh­páhu­sat led­je dal­le go diev­du lei gárremi­in, ii ge lean barg­gus.

Dan­ne son ii do­i­von ah­te lei ris­ka go diev­du galg­gai nuor­ra nie­id­dain ovt­tas­bar­gat. Čoa­hk­kin­re­feráhtas, man Gun­nar­son ieš lea čál­lán, boahtá ov­dan ah­te da­gut led­je dakkárat maid sáht­tá go­hčo­dit sek­suá­la lo­av­kašuht­ti­min.

Ii duostan eará lád­je me­an­nu­dit

Ne­avttára dieđuid miel­de ii galg­ga mi­hk­ke da­hkkon áššis. Diev­du lea ain barg­gus teáh­te­ris. Ne­avttár de­attu­ha ah­te son lei dal­le dušše 26 jagi boar­is, ja dovd­dai ah­te fertii čáje­hit «olm­mošvieru» dán ášši dá­fus.

– Dál lea mus hui earálá­gan dov­du go dal­le. Mun lean suht­tan sidjii­de geat le­at fáp­mo­sa­já­da­gain Beaiv­vážis, ja geat jot­ket suod- jalea­mes ja heive­hit di­li vai diev­du bál­le ná hei­vet­meaht­tu­mit láht­tet bar­go­sajis. Go dan da­h­ket, de le­at eará nis­son­olbmuid bid­ja­min váralaš dil­lái, čál­lá son Áv­virii. Son lea dán ášši bir­ra máŋgii ov­dal maid čál­lán iežas Face­bo­o­kas, vuost­taš geard­de jo 2014:s.

Ii kom­men­te­re

Áv­vir lea gea­hččalan oažžut dievd­du sá­gai­de, muhto eat le­at fáh­ten su sá­gai­de. Son lea NRK:I lo­hkan ah­te ii kom­men­te­re ášši. Dalá teáh­ter­ho­av­da Hau­kur J. Gun­nar­son lo­hká ah­te lea per­son­álaášši, ii ge sáh­te mui­ta­lit dađi eamb­bo.

– Mii da­gai­met maid galg­gai­met ja ferti­i­met, muđui mus eai le­at kom­men­tárat, lo­hká Gun­nar­son ja ču­ju­ha kom­men­tá­rai­de maid attii NRK Sáp­mái.

Son duođašta maid ah­te bođii dušše dat ok­ta diehtu sutn­je dákkár dáh­páhus­aid bir­ra. NRK:I son lea lo­hkan ah­te ášši di­gaštal­lui bu­ot be­lii­guin, ja teáh­te­ris šat­tai sisk­kál­das ra­bas di­gaštal­lan áššis.

– Dat mii lei buor­re dán áššis, lei ah­te sek­su­alálaš lo­av­kašuht­tin šat­tai fád­dán, ja fu­omášuv­vui, lo­hká son NRK:I.

Son lo­hká maid ah­te teáh­ter bi­jai njuolg­ga­du­sa ah­te ii le­at ve­aháš ge gierde­vašvuohta sek­suá­la lo­av­kašuht­timii.

Ii gierde­vašvuohta

Dálá teáh­ter­ho­av­da Rolf De­ger­lund ii loga gullan dáid ášši­id bir­ra ov­dal go medias be­akke­hii. Son ii loga dákkár ášši­id leam­aš dan gu­ovt­ti ja­gis go son lea teáh­ter­ho­av­dan leam­aš.

– Teáh­te­ris ii le­at gierde­vašvuohta dákkár áššii­de. Ii le­at gierde­vašvuohta lo­av­kašuht­timii, givs­si­ide­ap­mái, sek­su­alálaš lo­av­kašuht­timii, fy­sa­laččat, men­tálalaččat, ver­bálalaččat da­hje čálalaččat. Juo­hke buvttadeam­is mii geard­du­hit dan, ja dan dih­tet bu­o­hkat, maid­dái sii geat bohtet dei­ke guosse­bar­gin, lo­hká De­ger­lund.

Ču­ov­vu lá­ga

Son lo­hká ah­te dákkár áššit duste­juv­vo­jit Norg­ga bar­go­bi­ras­lá­ga miel­de. Lo­hká maid ah­te jus oažžu dákkár dieđu, de álgá dakk­aviđe bar­gat ášši­in.

– Stuorá­mus oadje­basvuohtan sutn­je gii dieđi­ha. Jus boahtá dan mud­dui ah­te lean bar­gan vi­sot maid sáhtán, de fer­te dat olm­moš gii lea vási­han dan mannat po­liti­i­jai­de ášši­in, dan ii sáh­te bar­goad­di da­hkat, čil­ge De­ger­lund.

– Me­an­nu­duv­von riek­ta

De­ger­lund ii loga teáh­te­ris leam­aš sá­ga dan bir­ra dál.

– Munn­je le­at mui­tal­an ášši bir­ra. Lean báh­piri­in gea­hččan mo­vt lea me­an­nu­duv­von, ja dat lea me­an­nu­duv­von riek­ta, njuolg­ga­du­said miel­de. Mun in me­an­n­ut dán ášši, go lea dáh­páhuv­van ov­dal mu áig­gi dáp­pe teáh­te­ris, lo­hká son.

Gov­ven: S

II OŽŽON DIEĐUID: Dan gu­ovt­ti ja­gis g leam­aš teáh­ter­ho­av­dan, ii loga ožžon dieđ šuht­ti­mis. BEAIV­VÁŠ SÁ­MI NAŠUNÁLATEÁHTER: Muh­tun nis­son-ne­avttár vási­hii sek­suá­la lo­av­kašuht­t­ma sá­mi našunála­teáh­te­ris.

Beaiv­váža pre­as­sag­ov­va

OVD­DEŠ TEÁH­TER­HO­AV­DA: Hau­kur J. Gun­nar­son, guh­te lei teáh­ter­ho­av­da dal­le go nisu galgá le­at vási­han sek­suá­la lo­av­kašuht­ti­ma lo­hká ieža­set da­hkan bu­ot maid ferte­jed­je.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.