– DÁIDET

Fávrros­ord­das gávd­nan eal­li bohcco mii lei báhččon ol­lo­lii: Fávrros­ord­da boazo­do­al­lit čuočču­hit ah­te po­liti­i­jat eai álg­gos vuostáiváldán sin vái­da­ga, báhččon bohc­cuid bir­ra. Oro­haga ovda­olm­moš Mik­kel Isak Ei­ra bal­lá po­liti­i­jaid mas­sán de­hálaš ášše­duođaštu

Avvir - - FORSIDE - An­ne Ma­ret Sa­ra

mas­sán de­hálaš duođaštu­said

Man­nan be­ar­jada­ga čá­lii Áv­vir bohc­cuid bir­ra mat led­je báhččon. Dát guok­te bohcco led­je ain eallime, vaikko nup­pis lei­ge oalul gask­kat - ja boazo­do­al­lit šad­de god­dit bohc­cuid vai eai bi­id­na­huva.

– Po­liti­i­jat le­at ožžon dieđuid dan bir­ra ah­te boazo­do­al­lit maŋŋel le­at oaid­nán eamb­bo skierbmá bohc­cuid, mii sáht­tá ču­ju­hit ah­te maid­dái dat le­at báhččon, lo­gai boazo­po­liti­i­jaid­ho­av­da In­ger Ani­ta Øvre­gård dal­le.

– Báikkálaš po­liti­i­ja ii váldán ášši

Dát lea dáh­páhuv­van Fávrros­ord­da oro­ha­gas Návuo­na suo­hka­nis. Fávrros­ord­da oro­ha­tovda­olm­moš, Mik­kel Isak Ei­ra, mui­tala ieža­set álg­gos dieđi­han Ráis­sa báikkálaš po­liti­i­jai­de ášši bir­ra, go fu­ob­máje báhččon bohc­cuid. Son čuočču­ha ah­te po­liti­i­jat eai váldán ášši, ja ču­ju­hed­je boazo­po­liti­i­jai­de - go dát lea sin suor­gi. Dát dagahii ah­te boazo­do­al­lit šad­de vuord­it máŋ­ga beaiv­vi, ov­dal go bes­se dieđi­hit ášši bir­ra, ja dán jáhkká Ei­ra sáht­tá daga­han ah­te po­liti­i­jat mas­se de­hálaš luot­taid ja duođaštu­said áššis.

– Dávjá go dieđi­hit po­liti­i­jai­de ášši­id bir­ra mat gus­ket boazo­dol­lui go le­at dáčča­gu­ovlluin, de ču­ju­hit sii boazo­po­liti­i­jai­de. In dieđe le­a­go dat makkár­ge ru­ti­id­na mii sis lea, muhto lea aŋk­ke vái­da­laht­ti ja hui heittot go ášši dan geažil maŋi­duv­vo, lo­hká Ei­ra.

– De­hálaš duođaštu­sat soitet láhppon

Ei­ra jáhkká ášše­maŋideami sáht­tit váikkuhit he­jot áššái, go de­hálaš duođaštu­sat soitet dan geažil láhp­pot.

– Lea aib­bas čielg­gas ah­te de­hálaš duođaštu­sat soitet láhppon. Dán máŋg­ga beaiv­vis soaitá báik­kis gu­lastuv­von ah­te mii le­at váidán ášši, ja ve­ar­re­da­hk­ki maid dáin­na lági­in be­as­san gullat dan - ja čie­hkan de­hálaš duođaštu­said, lo­hká son.

Duođašta

Ráis­sa ja Návuo­na le­ans­mán­nikán­tuvrra Jan To­re Ni­co­lai­sen duođašta ah­te sii ožžo dieđu ášši bir­ra, muhto ah­te sii ču­ju­hed­je boazo­po­liti­i­jai­de.

– Ii le­at gal makkár­ge ru­ti­id­na mii mis lea ah­te gal­gat boazo­po­liti­i­jai­de ču­ju­hit ášši­id gos lea sáh­ka bohc­cuin, muhto mii ču­ju­heim­met dan dih­te go boazo­po­liti­i­jain lea eamb­bo máht­tu dákkár ášši­in. Dán áššis lea aŋk­ke sáh­ka bi­ra­s­kri­mi­na­litehtas maid, ja mii maid bar­gat buore­mus lá­gi miel­de čo­av­dit dakkár ášši­id. Boazo­do­al­lit šad­de vuord­it moad­de beaiv­vi ov­dal bar­gu bid­djui johtui, go šad­de vuord­it das­sážii go boazo­po­liti­i­jat bohte fas bar­gui, ja in dieđe dagahii go dát ah­te mas­se de­hálaš duođaštu­said, lo­hká son.

– Soaitá dáht­ton va­hágaht­tit bohcco

Reašn­jár­ga, gos ve­ar­re­da­hkku lea da­hkkon, lea ái­do­juv­von nu ah­te bohccot eai bea­sa do­hko - muhto dáh­páhuv­vá ah­te bohccot man­net do­hko.

Ei­ra vási­ha muh­tin olbmuin báik­kis vuoste­há­gu bohc­cuid vuostá, ja Fávrros­ord­da ovda­olm­moš čuočču­ha boazo­dol­li­id ov­dal vási­han ah­te Reašn­járg­ga olbmot le­at niht­tán báhčit bohc­cuid jus ih­tet oid­no­sii. Vaikko Ei­ra ii loga sáht­tit ok­tii­ge ad­dit siva ov­dal dih­tet si­hk­ka­rit mii lea geav­van, de lo­hká son aŋk­ke sis jur­dagi­id mii sáht­tá le­at geav­van.

– Mii boazo­do­al­lit váro­hit ah­te muh­tin lea ái­gon va­hágaht­tit bohc­cuid mat le­at njárg­gas. Dat lea sáh­ka el­li­id­bi­inn­ideam­is, ja dat lea juo iešald­dis stuora ve­ar­re­da­hku. Mun sávan ah­te po­liti­i­jat vál­det ášši duođalažžan, ja ah­te son gii lea bar­gan dán, gávnna­hal­lá, lo­hká Ei­ra.

– Vái­da­laht­ti

Mik­kel Isak Ei­ra lo­hká ieža­set vási­han boazosuolá­demi­id ja báhčalemi­id ov­dal me­arragát­tis, muhto ah­te dát eise­ge ii le­at dábálaš dál šat.

– De­attu­han ah­te min gu­ovl­lus lea unnon boazosuoláde­ap­mi ja báhčale­ap­mi, ja da­in­na mii le­at gi­ite­vaččat. Dan­ne lea ere­no­amážit vái­da­laht­ti ja vái­vi go dáh­páhuv­vá dáin­na lági­in, lo­hká oro­ha­tovda­olm­moš.

Vihta­nat gullan mohtor­fievrruid báik­kis

Áv­vi­ra dieđuid miel­de gal­get muh­tin báikkálaš olbmot gullan mohtor­fievrruid vuodji­me gu­ovl­lus dal­le, go dát sáht­tá dáh­páhuv­van. Boazo­po­liti­i­jaid ho­av­da In­ger Ani­ta Øvre­gård ii jáh­ke ve­adjemeaht­tu­min ah­te lea sáh­ka boazosuoládeam­is, da­hje ah­te muh­tin geas lea vuoste­háhku boazo­doalu vuostá, lea da­hkan ve­ar­re­dagu. Son duođašta ah­te po­liti­i­jat dih­tet dan bir­ra, ah­te muh­tin vihta­nat gal­get le­at gullan nje­alje­juvlla­ga.

– Boazo­do­al­lit le­at ieža dieđi­han dan, ah­te gu­ovl­lus galgá le­at vud­d­jon nje­alje­juvllagi­in, ja sii le­at guor­ran luot­taid - muhto eat le­at vi­i­son da­in­na duođi eamb­bo.

Biv­dá cav­gi­lit

Po­liti­i­jain le­at ain unnán luot­tat áššis, ja Øvre­gård ii loga ášši riev­dan olus be­ar­jadat rájes. Son biv­dá olbmuid, geat soitet gullan dehe oaid­nán mai­de mii sáht­tá le­at áv­kin dán ášši dut­kamii, cav­gi­lit sidjii­de.

Gov­va: Roms­sa po­liti­i­jat

Gov­ven: Sil­je Ma­le­ne Var­si

Fávrros­ord­da ovda­olm­moš, Mik­kel Isak Ei­ra.

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.