Deanu rig­gá­mu­sat

Avvir - - VEARROLOGUT -

Goar­gu ............. Nam­ma ................. Riegá­dan .. Op­mo­dat ..... Die­nas ........... Ve­ar­ru LARSEN ............. AL­FRED PE­DER .... 1952 ........... 42725303 .... 2207945 ........ 1187577 PETTERSEN ...... KJELL ...................... 1964 ........... 21669990 .... 833209 .......... 449641 JOHNSEN ......... BERTIL .................... 1959 ........... 15760914 .... 1413665 ........ 656973 PETTERSEN ...... AR­NE JO­HAN ....... 1941 ........... 13455268 .... 81195 ............. 128356 BALTO ................ JON ERLAND ........ 1962 ........... 13427715 .... 1855573 ........ 858361 PE­DER­SEN ....... TROND IVAR ......... 1965 ........... 11800348 .... 1953358 ........ 672982 RASMUSSEN ... TOR ODD ............... 1968 ........... 11230192 .... 1056328 ........ 464794 PE­DER­SEN ....... GEIR ER­LING ......... 1967 ........... 9551783 ...... 1278248 ........ 477136 JOHNSEN ......... ALF MAR­TIN ......... 1947 ........... 9314043 ...... 1128208 ........ 292108

Newspapers in Northern Sami

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.