1929

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Når det ame­ri­kans­ke ak­sje­mar­ke­det fal­ler sam­men i ok­to­ber 1929 kol­lap­ser også den tys­ke øko­no­mi­en. De kom­men­de må­ne­de­ne og åre­ne opp­le­ver Tysk­land kon­kur­ser, lønns­mo­de­ra­sjon og enorm ar­beids­løs­het. Den po­li­tis­ke ef­fek­ten er en «flukt fra sen­trum», der vel­ger­ne i stør­re og stør­re grad lok­kes mot yt­ter­kan­te­ne, og spe­si­elt mot na­zist­par­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.