1935

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Na­zis­te­ne skal nå ska­pe sin rase­stat, og ved­tar en rek­ke anti­se­mit­tis­ke lo­ver som iso­le­rer og mar­gi­na­li­se­rer tysk­lands jø­dis­ke be­folk­ning enda mer. Jø­de­ne nek­tes grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ter, na­zis­te­ne de­fi­ne­rer jø­disk­het, og for­byr ek­te­skap og sek­su­elt sam­kvem mel­lom jø­der og ikke-jø­der.

De anti­se­mit­tis­ke Nürn­berg­lo­ve­ne «for be­skyt­tel­se av tysk blod og tysk ære».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.