Au­gust 1936

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Tidslinje -

Som­mer-OL i Ber­lin au­gust 1936 gir na­zist­re­gi­met en mu­lig­het til å mar­keds­føre seg selv og de­res rase­idea­ler for en hel ver­den. Tysk­land frem­står som det mest vel­lyk­ke­de lan­det, men de fire gull­me­dal­je­ne til afro­ame­ri­kans­ke Jes­se Owen stri­der mot Hit­lers idé om en over­le­gen, arisk rase.

«Nazi-le­ke­ne» var et pro­pa­gan­da­kupp for Hit­ler, til tross for tri­um­fe­ne for noen av de afro­ame­ri­kans­ke ut­øver­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.