Yt­rings­fri­het?

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Dagligliv / Hitlers Folk -

Man­ge kom­men­ta­to­rer me­ner re­sul­ta­te­ne fra val­ge­ne på 1930-tal­let be­vi­ser at fol­ket støt­tet Hit­ler. Det fin­nes imid­ler­tid hånd­fas­te be­vis for at dis­se stemmene var langt fra gyl­di­ge. Ut­dra­get neden­for vi­ser at over­våk­ning og trus­ler svært ut­bredt da det ble gjen­nom­ført en spørre­un­der­sø­kel­se om Hit­lers ny­li­ge an­nek­te­ring av Øs­ter­rike.

Hem­me­lig rap­port om so­sial­de­mo­kra­tis­ke agen­ter i Württem­berg:

Etter at jeg had­de stemt på valg­s­øn­da­gen gjor­de jeg et for­søk på å fin­ne ut hva som skjed­de i stemme­lo­ka­le­ne. Jeg had­de al­le­re­de no­tert meg at det var umu­lig å stem­me i mitt valg­lo­ka­le uten å bli sjek­ket. Vel­ger­ne stem­te ved lan­ge bord. Det var in­gen av­luk­ker, men hele lo­ka­let var fullt av uni­for­mer­te menn som fulg­te med på alle vel­ger­ne for å se hvor de sat­te kryss. I et an­net valg­lo­ka­le var det fak­tisk to av­luk­ker, men de var så langt unna bor­de­ne som ble brukt til stemming at in­gen vil­le turt å bruke dem.

Føl­gen­de skjed­de i X, et lite bygde­sam­funn med 700 inn­byg­ge­re: En eld­re kvin­ne skul­le stem­me. Da hun fikk ut­delt stem­me­sed­del og penn, mis­tet hun bly­an­ten og tup­pen knakk. Funk­sjo­næ­ren ga hen­ne da sin grøn­ne bly­ant, og kvin­nen bruk­te den til å krys­se av på stem­me­sed­de­len. Om kvel­den ble det talt opp tre «nei»-stem­mer i det lil­le lo­kal­sam­fun­net, og den ene var krys­set av med grønn bly­ant. Krys­set had­de alt­så blitt skre­vet med funk­sjo­næ­rens bly­ant. Kvin­nen ble der­med iden­ti­fi­sert som en «nei»-vel­ger. Hun ble slept ut av hu­set sitt sam­me kveld, med en pla­kat rundt hal­sen der det sto «Jeg er en for­ræ­der mot mitt folk». Hun ble frak­tet fra det ene verts­hu­set til det and­re gjen­nom kvel­den, og ble spyt­tet på og ut­skjelt på gru­somt vis. Kvin­nen er nå inn­lagt på syke­hus med nerve­sam­men­brudd.

En kvin­ne som ble iden­ti­fi­sert som «nei»-vel­ger ble slept ut av hu­set og frak­tet rundt fra det ene verts­hu­set til det and­re gjen­nom hele kvel­den. Der ble hun spyt­tet på og ut­skjelt på gru­somt vis.

Hit­lers storm­trop­per,også kalt brun­skjor­te­ne, hol­der øye med vel­ger­ne un­derval­get i 1933 .De­ut­schland-Be­rich­te der Sozi­al-de­mo­kra­tisch­en Par­tei De­ut­schlands 1934–40, re­di­gert av Klaus Behn­ken (Net­tel­beck, 1980).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.