Det gam­le rikskan­sel­li­et

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Førerens Tilhengere / Hjemme Hos Hitler -

Det gam­le rikskan­sel­li­et i Wil­helm­stras­se i Ber­lin had­de vært de tys­ke kans­le­re­nes of­fi­si­el­le re­si­dens si­den 1871. Etter at Hit­ler ble ut­nevnt til kans­ler i 1933 nek­tet han å flyt­te inn i byg­nin­gen for­di han var redd for hva det «sjas­ke­te» (i hans øyne) pa­las­set vil­le for­tel­le om ham. Kan­sel­li­et lå i hjer­tet av re­gje­rings­kvar­ta­let og Hit­ler føl­te at dis­se byg­nin­ge­ne, in­klu­dert kans­le­rens re­si­dens, spil­te en stor rol­le når det gjaldt å gjen­vin­ne Tysk­lands tap­te, di­plo­ma­tis­ke pre­sti­sje etter førs­te ver­dens­krig.

Han lei­de der­med inn den Mün­chen­ba­ser­te ar­ki­tek­ten Paul Lud­wig Troost for å re­no­ve­re både de of­fent­li­ge og de pri­va­te rom­me­ne. Da Troost døde i ja­nu­ar 1934 ble ar­bei­det over­tatt av en­ken Ger­dy, som star­tet et nytt de­sign­fir­ma, Ate­li­er Troost. Fra da av ble hun Hit­lers fas­te in­te­ri­ør­ar­ki­tekt.

I de re­no­ver­te, of­fent­li­ge rom­me­ne i rikskan­sel­li­et var et enormt per­sisk tep­pe det størs­te blikk­fan­get i den sto­re mot­ta­kel­ses­hal­len, der Hit­ler un­der­holdt uten­lands­ke di­plo­ma­ter og jour­na­lis­ter. Hit­ler lik­te å for­tel­le his­to­ri­en om at luk­sustep­pet egent­lig had­de vært be­stilt til Folke­for­bun­dets nye ho­ved­kvar­ter i Genè­ve.Da det sto fer­dig var de tom­me for pen­ger og kun­ne ikke be­ta­le for tep­pet. Der­med over­tok Hit­ler tep­pet

Hit­lers hjem i Ber­lin ble re­no­vert for å gjen­spei­le hans stor­slåt­te am­bi­sjo­ner.

og plas­ser­te det i sin of­fi­si­el­le re­si­dens. Hit­ler pek­te uten tvil nese etter å ha truk­ket Tysk­land fra Folke­for­bun­det i ok­to­ber 1933, og frem­stil­te der­med seg selv som en som bok­sta­ve­lig talt dro bort tep­pet un­der føt­te­ne de­res.

Hit­ler på­sto at han per­son­lig had­de be­talt for den kost­ba­re re­no­ve­rin­gen i rikskan­sel­li­et, som en gest til na­sjo­nen. Ger­dy Troo­sts fak­tu­ra­er av­slø­rer der­imot at det var skatte­be­ta­ler­ne, som strev­de seg gjen­nom den øko­no­mis­ke de­pre­sjo­nen, som be­tal­te for hele ka­la­set.

Ny­oppus­set kon­tor VENST­RE: Hit­lers kon­tor i rikskan­sel­li­et ca. 1935. Det ble pus­set opp av in­te­ri­ør­de­sig­ne­ren Ger­dy Troost.Ri­ket blir byg­getOVER: Pla­ne­ne for Mün­chen blir lagt sam­men med Ger­dy Troost og ar­ki­tekt Le­on­hard Gall (part­ner i Ate­li­er Troost) i 1935.Føle­les av luk­susNEDE TIL VENST­RE: Det flot­te tep­pet i mot­ta­kel­se­shal­len, som Hit­ler skrøt av å ha rappet fra Folke­for­bun­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.