Kam­pan­jen mot jø­dis­ke «blod­su­ge­re»

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazistenes Ideologi / Okkultisme -

Som­me­ren 1943 pub­li­ser­te na­zist­par­ti­ets re­gio­na­le ut­dan­nings­kon­tor en bro­sjy­re med den tanke­vek­ken­de tit­te­len Der jü­dische

Vam­pyr chao­ti­siert die Welt (Den jø­dis­ke vam­py­ren la­ger kaos i ver­den). Den var en del av en pro­pa­gan­da­se­rie om «Jø­den som en ver­dens­pa­ra­sitt», og de på­sto at and­re ver­dens­krig var forut­be­stemt av en ek­sis­ten­si­ell kon­flikt mel­lom ariere og jø­der, som had­de «spredt po­li­tisk og øko­no­misk svarte­kunst i tre år­tu­se­ner». «Når et sår på na­sjo­nens kropp blir re­vet opp,» fort­sat­te bro­sjy­ren, «vil den jø­dis­ke de­mo­nen all­tid liv­nære seg på det syke ste­det,» som en «kraf­tig pa­ra­sitt fra drøm­me­ne».

Slik propaganda var ikke tom­me ord. Man­ge na­zist­le­de­re skal ha sett på jø­de­ne som all­mek­ti­ge, over­na­tur­li­ge monst­re. I Mein Kampf re­fe­rer­te Hit­ler fle­re gan­ger til jø­de­ne som «vam­py­rer», «blod­su­ge­re» og «snyl­te­re», og er­klær­te at «uan­sett hvor han duk­ker opp så dør ver­ten ut etter kor­te­re el­ler len­ger tid». «Jø­den dyr­ker ald­ri jor­den», skrev Hit­ler, «men ser kun på den som eien­dom som kan ut­nyt­tes».

«Hans blod­su­gen­de ty­ran­ni blir så enormt at det fore­kom­mer over­grep mot ham.» Etter at «of­fe­ret hans dør, vil vam­py­ren før el­ler se­ne­re også dø,» for­klar­te Hit­ler. «Det er der­for jø­de­ne all­tid le­ter etter nye, sun­ne sam­funn de kan liv­nære seg på. For Hit­ler var det å dre­pe noen få jø­dis­ke «vam­py­rer» helt ir­re­le­vant, si­den noen nye blod­su­ge­re da vil­le «kom­me mye ras­ke­re i ar­beid.» Lik en udød vam­pyr treng­te jø­den «luk­ten av for­råt­nel­se, stan­ken av ka­da­ve­re, svak­het, man­gel på mot­stand, un­der­kas­tel­se av jeg-et, syk­dom, for­fall! Og uan­sett hvor den slår rot, vil den fort­set­te ned­bryt­nings­pro­ses­sen!» Det er ikke rart at Hit­ler i de­sem­ber 1941 be­mer­ket at: «den som øde­leg­ger liv ri­si­ke­rer selv dø­den. Det er hem­me­lig­he­ten med det som skjer med jø­de­ne. Jø­dens de­struk­ti­ve rol­le har på en måte en forut­be­stemt for­kla­ring.»

Ho­lo­caust var en del av et lang­sik­tig møns­ter med euro­pe­isk, ko­lo­ni­al vold mot and­re ra­ser, for­ver­ret av full krig, øko­no­misk knapp­het og smitt­som anti­bol­sje­vis­me. Li­ke­vel var Det tred­je ri­kets folke­mord­pla­ner over­for jø­de­ne mer ra­di­ka­le enn hos de and­re ko­loni­mak­te­ne. Det var for­di na­zis­te­ne ikke bare var in­spi­rert av Dar­win, Ki­pling el­ler bi­be­len, men en over­na­tur­lig fan­ta­si de del­te med Lanz von Lie­ben­fels og and­re ra­sis­tis­ke ok­kul­tis­ter. Det var kun ved å as­so­si­ere jø­de­ne med vam­py­ris­ke, over­na­tur­li­ge fien­der som var fast be­stemt på å ut­ryd­de den aris­ke ra­sen at na­zis­te­ne kun­ne leg­ge et be­greps­mes­sig grunn­lag for drap på så man­ge uskyl­di­ge si­vi­le på en så uhyr­lig måte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.