NA­ZIS­TISK HALVMØRKE Ri­kets rag­na­rok

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Nazistenes Ideologi / Okkultisme -

Hit­lers fa­vo­ritt­kom­po­nist var Richard Wag­ner, og den sis­te ope­ra­en i hans verk Ni­bel­un­gen­rin­gen he­ter Göt­ter­däm­mer­ung – Rag­na­rok. Tit­te­len var tatt fra den nor­rø­ne my­ten om rag­na­rok, «gu­de­nes skjeb­ne», som kul­mi­ne­rer i et en­de­lig, ka­ta­strofe­ak­tig slag mel­lom gud­dom­me­lig­he­te­ne og de­res fien­der.

Göt­ter­däm­mer­ung var av­le­det fra 1200-tal­lets sto­re verk, Ed­da, og vars­let en rek­ke an­grep fra kjem­pe­ne i Jo­tun­hei­men, il­d­jot­ne­ne i Muspel­heim og Mid­gards­or­men. I det­te gru­som­me vir­va­ret blir Odin, Tor og Bal­der drept, jor­da og him­me­len blir ut­slet­tet og so­la blir svart. Pro­fe­ti­en for­tel­ler der­imot at to av Tors søn­ner vil over­le­ve apo­ka­lyp­sen, Bal­der vil re­tur­ne­re fra Hel og jor­da og men­nes­ke­he­ten vil bli født på ny.

Göt­ter­däm­mer­ung er li­ke­vel ulik Ed­da på man­ge må­ter, si­den Wag­ners te­tra­lo­gi i ho­ved­sak var ba­sert på det tys­ke hel­te_ epo­set Ni­bel­un­gen­lied (Vøls­unge­sagnet) fra mid­del­al­de­ren. Der er Ed­das kjem­per og jot­ner byt­tet ut med dver­ge­ne Ha­gen og Al­be­rich. Beg­ge for­tel­lin­ger en­der imid­ler­tid med et av­slut­ten­de slag mot ufor­son­li­ge, over­na­tur­li­ge fien­der. Og beg­ge en­der på sam­me måte – de nor­rø­ne gu­de­ne og hel­te­ne blir for­tært av flam­mer i et bud­skap om frel­se. Den­ne fore­stil­lin­gen om ek­sis­ten­si­ell ilde­brann, en rek­ke slag som en­ten end­te i full sei­er ( Endsieg) el­ler to­tal øde­leg­gel­se, ble spe­si­elt frem­tre­den­de i kri­gens sis­te år.

For de fles­te na­zis­ter og man­ge mil­lio­ner tys­ke­re var lin­jen mel­lom det na­tur­li­ge og det over­na­tur­li­ge og mel­lom em­pi­risk og fri vi­ten­skap, all­tid tynn. Da Det tred­je ri­ket gikk inn i en pe­rio­de med to­tal krig etter Sta­lin­grad, fikk den rag­na­ro­k­in­spi­rer­te tanke­gan­gen sta­dig mer van­vit­ti­ge og vol­de­li­ge ut­trykk. Slik tanke­gang var ty­de­lig i Ope­ra­sjon Var­ulv, og utro­lig nok hos et­nis­ke tys­ke­re som be­skyld­te sla­vis­ke par­ti­sa­ner for vampyrisme. Rag­na­rok-in­spi­rert, over­na­tur­lig tanke­gang spred­te seg til krigs­ut­rust­nin­gen, og før­te til en de­spe­rat sø­ken etter hype­rø­de­leg­gen­de, sta­dig mer gro­tes­ke mi­ra­kel­v­åpen. Blant dis­se fin­ner vi an­ti-tyngde­kraft­ma­ski­ner, «døds­strå­ler» og enor­me mis­si­ler – alle uten grunn­lag i ma­te­rial­mes­sig el­ler tek­no­lo­gisk vir­ke­lig­het.

I lø­pet av de sis­te må­ne­de­ne av kri­gen var det man­ge na­zis­ter og van­li­ge tys­ke­re som øns­ket å tro på at dø­den ikke var per­ma­nent, at fan­ta­si var vir­ke­lig­het, at en «ma­gisk» prest som Hit­ler – el­ler kan­skje en ny pro­fet – skul­le red­de dem fra ut­slet­tel­se. Der­med fun­ger­te re­gi­mets fan­tasi­ful­le dis­trak­sjo­ner med mi­ra­kel­v­åpen, par­ti­san- ske var­ul­ver, vam­py­rer og ri­tu­ell selvo­f­ring som en form for te­ra­pi for tys­ke­re som led seg gjen­nom ma­te­ri­ell og men­tal elen­dig­het.

Der­som men­ta­le fore­stil­lin­ger om rag­na­rok hjalp tys­ker­ne å for­so­ne seg med dag­lig vold, kri­mi­na­li­tet og tap, vars­let det også om opp­løs­nin­gen av Det tred­je ri­ket og Tysk­lands gjen­fø­del­se. Mot slut­ten av kri­gen var det mind­re sann­syn­lig at my­ria­den av his­to­ri­er, pro­fe­ti­er og kon­spi­ra­sjons­te­ori­er fikk van­li­ge tys­ke­re til å an­gri­pe jø­der, kom­mu­nis­ter el­ler fri­mu­re­re. I ste­det spred­te de fan­ta­si­er om gjen­gjel­del­se og frel­se. Tys­ker­nes sis­te flukt inn i det over­na­tur­li­ge hand­let ikke len­ger om po­li­tisk do­mi­nans, et­nisk ren­sing el­ler im­pe­ri­et. Det var mye mer et ut­trykk for håp og frykt i kjøl­van­net av opp­løs­nin­gen av Det tred­je ri­ket.

I lø­pet av de sis­te må­ne­de­ne av kri­gen var det man­ge na­zis­ter og mil­lio­ner av van­li­ge tys­ke­re som gjer­ne vil­le tro at dø­den ikke var en per­ma­nent til­stand.

En frem­fø­ring av Göt­ter­däm­mer­ung i Ber­lin i 1936. Ho­ved­te­ma­et i ope­ra­en av Hit­lers fa­vo­ritt­kom­po­nist Richard Wag­ner fyr­te opp un­der tys­ker­nes tro på at to­talt ne­der­lag i kri­gen vil­le etter­føl­ges av gjen­fø­del­se. Eric Kur­lan­der er pro­fes­sor i his­to­rie ved Stet­son Uni­ver­sity i Flo­ri­da, og for­fat­ter av boka Hit­ler’s Mons­ters: A Su­per­na­tu­ral History of the Third Reich (Ya­le Uni­ver­sity Press, 2018).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.