På inn­si­den av NAZITYSKLAND

BBC: På innsiden av Nazi - Tyskland - - Kommentar -

Na­zis­men kas­ter frem­de­les mør­ke skyg­ger over den mo­der­ne his­to­ri­en, og i sen­trum

står Adolf Hit­ler.

I det­te ma­ga­si­net kan du lese fa­sci­ne­ren­de

his­to­ri­er både om Hit­lers mo­ti­va­sjon og me­to­der, og om hans ut­strå­ling og po­pu­la­ri­tet. Hva var det som lå bak hans til­syne­la­ten­de ustop­pe­li­ge tørst etter makt? Og hvor­dan klar­te han å troll­bin­de van­li­ge tys­ke­re med sin van­vit­ti­ge vi­sjon om et

enormt tysk im­pe­ri­um?

Du får også et unikt inn­blikk i hver­dags­li­vet un­der nazi-re­gi­met. Gjen­nom slag­kraf­tig propaganda, nazi-spon­se­de fe­rie­tu­rer og jazz som var gjen­nom­sy­ret av anti­se­mit­tis­ke bud­skap holdt Det tred­je ri­ket

be­folk­nin­gen i et jern­grep.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.