Opp­lev ver­den. Gode reise­tips

Den nors­ke mc- se­son­gen er så alt­for kort.

Bike: Touring Spesial - - INNHOLD - Tekst Tho­mas Søy­land Foto Tho­mas søy­land/in­di­an ad­ven­tu­res/ann Ca­thrin Er­ga/ken­neth Nor­dahl-pe­der­sen/bike

Reg­net snirk­ler seg lang­somt i små el­ver ned­over stue­vin­du­et. Væ­ret er grått, snø­en trans­for­me­res om til slaps. Tan­ke­ne sve­ver av går­de til tør­re vei­er, var­me tem­pe­ra­tu­rer og sør­li­ge bredde­gar­der. Den nors­ke vin­te­ren kan være lang, for oss motor­en­tu­si­as­ter noen gan­ger litt for lang. Hva med å røm­me bort fra den­ne vir­ke­lig­he­ten, om så i bare en uke, og opp­le­ve noe helt nytt spen­nen­de og unikt? Hva med å byt­te ut årets char­ter­tur med en syk­kel­tur på et frem­med kon­ti­nent? Kjø­re i Euro­pas fjell­heim, man­ge tu­sen høyde­me­ter over ha­vet hvor luf­ten er frisk og sik­ten er klar. Krys­se Afri­kas vel­di­ge slet­ter med ikke an­net en telt og to hjul. Na­vi­ge­re seg frem i Ara­bias he­te ør­ken­om­rå­der, gjen­nom dyp sand og hum­pe­te vei­er.

Skal man leg­ge ut på en slik tur trengs det litt plan­leg­ging. Med ver­dens mest om­fat­ten­de lek­si­kon ved fin­ger­tup­pe­ne er det lite el­ler in­gen­ting man ikke kan fin­ne ut. Med noen enk­le søk på fo­rum, ar­tik­ler, og reise­blog­ger kan du dan­ne deg et bil­de om lan­det og om­rå­det du skal leg­ge ut på even­tyr i. Det fin­nes man­ge reise­ope­ra­tø­rer og pakke­opp­legg men gjør du litt re­se­arch, kan du skred­der­sy ditt eget opp­legg til en ri­me­lig pen­ge. Vi an­be­fa­ler på det ster­kes­te å rei­se på egen­hånd. Slik ska­per man de uni­ke min­ne­ne. Noe av det vik­tigs­te er å set­te rea­lis­tis­ke mål for ti­den dere har til rå­dig­het. Det kan fort bli slit­somt å måt­te kjø­re 7-8 ti­mer hver enes­te dag bare for å kom­me til nes­te plan­lag­te stopp på ruta. Dere skal ha tid til å sma­ke på ma­ten, tref­fe fol­ket og se na­tu­ren. Kor­te av­stan­der på kar­tet kan ta mye leng­re tid enn de bør. Finn ut hva slags kva­li­tet vei­ene hol­der og hvor vans­ke­lig det er å for­se­re ter­ren­get. Skal dere kjø­re off­road så regn med god tid til både punk­te­rin­ger og hind­rin­ger som er vans­ke­lig å for­ut­se. De mest ekso­tis­ke opp­le­vel­se­ne fin­ner man uten­for all­far­vei. Hvor dyre­li­vet er rikt og land­ska­pet va­riert. I en­kel­te om­rå­der er det fort­satt gode mu­lig­he­ter for å tref­fe folke­grup­per som le­ver langt fra si­vi­li­sa­sjo­nen. Stamme­folk er ofte venn­li­ge og nys­gjer­ri­ge. Har man med guide for å over­kom­me språk­bar­rie­ren er alt til­rette­lagt for er­fa­rin­ger og inn­trykk som man både kan skri­ve post­kort og brev hjem om. Skal man kjø­re på vei er noe av det mest spen­nen­de, utvil­somt fjell­over­gan­ger. Ve­ge­ta­sjo­nen av­tar grad­vis og luf­ten blir tyn­ne­re. As­fal­ten blir dår­li­ge­re og byt­tes sted­vis ut med grus. Man føl­ger en svin­ge­te vei som slyn­ger seg som en orm opp­over mo­nu­men­ta­le fjell­kje­der med navn som er vans­ke­li­ge å ut­ta­le. Tran­syl­va­nia, Hi­ma­laya, Py­re­ne­ene, At­las, Kau­ka­sus, An­des el­ler Ural­fjel­le­ne for å nev­ne noen. Vi har kjørt mo­tor­syk­kel i de fles­te ver­dens­de­ler og her føl­ger våre tips og triks.

Den nors­ke mc-se­son­gen er alt­for kort. Her får du noen gode ­reise­tips om hva du kan opp­le­ve i res­ten av ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.