PÅ EN L ANG EL­LER KORT MO­TOR SYK­KEL­TUR ER DET GJER­NE VEI­EN SOM ER MÅ­LET.

Bike: Touring Spesial - - LEDER - STIG- ROAR MARTINSEN, RE­DAK­TØR

BIKE TOU­RING ER en spe­sial­ut­ga­ve hvor vi gir deg som els­ker å rei­se på to hjul en skik­ke­lig godte­pose. Vår mål­set­ning er at du skal la deg in­spi­re­re og sam­ti­dig dra nyt­te av and­res er­fa­rin­ger. Og ikke minst at du selv skal kun­ne bolt­re deg på en el­ler fle­re vel­lyk­ke­de tu­rer om ikke så len­ge.

En god mo­tor­syk­kel­rei­se gir deg en flott opp­le­vel­se og min­ner som er kla­re og ty­de­li­ge i lang tid et­ter­på. Selv hus­ker jeg man­ge gyld­ne øye­blikk og sanse­inn­trykk som fyl­ler både kropp og sinn med vel­be­hag. Alt fra øde strek­nin­ger på høy­fjel­let til en blå­fros­sen kropp etter mile­vis i kulde­gra­der, el­ler tett bytrafikk i Ita­lia. For min del er det å ha tid til å ta av­stik­ke­re el­ler stop­pe ved spe­si­elt fine lo­ka­sjo­ner av stor be­tyd­ning. Å plan­leg­ge en lang­tur er vik­tig, men husk på å ikke leg­ge opp til et tids­skje­ma som er vans­ke­lig å føl­ge. Tou­ring bør være sy­no­nymt med god tid og ba­lan­se, så plan legg der­et­ter!

I det­te bladet fin­ner du man­ge gode tou­ring­opp­le­vel­ser fra rundt i Euro­pa, men vi har også reise­skild­rin­ger fra New Zea­land, Ma­rok­ko og Ca­na­da, pluss min egen tur til fjell­hei­men her i hjem­lan­det. Sist­nevn­te tur sit­ter frem­de­les friskt i min­net, og har gjort de dyst­re vin­ter­må­ne­de­ne langt enk­le­re å kom­me seg gjen­nom. Dess­uten har vi lagt med litt om skjul­te nors­ke per­ler – noen fine tips til ste­der du el­lers kan­skje ikke had­de tenkt på som reise­mål. Stoff­ut­val­get er bredt, og jeg er sik­ker på at du fin­ner noe av nyt­te og gle­de en­ten du er glad i lan­ge el­ler kor­te­re tu­rer.

I TIL­LEGG TIL re­ne tur­ar­tik­ler ser­ve­rer vi en stor test av tre uli­ke kon­sep­ter f- or tou­ring. I en du­ell slåss to ty­pis­ke touringsykler mot hver and­re, og vi har dess­uten prøve­kjørt nye KTM 1290 Su­per Ad­ven­tu­re, samt Hon­da Crosstourer ut­styrt med auto­mat­gir. Mye an­net snad­der fin­ner du også.

Har du be­stemt deg for den­ne se­son­gens de­sti­na­sjo­ner? Uan­sett grun­nen til at du valg­te å kjø­pe Bike Tou­ring 2015 hå­per jeg en ting – at noen av de re­por­ta­sje­ne du har foran deg får deg til å dra u- t på en vel­dig fin rei­se i lø­pet av den­ne mo­tor syk­kel­ses­on­gen.

Kjør med ho­det – god tur!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.