KTM 1190 Ad­ven­tu­re

Bike: Touring Spesial - - TEST -

Gjen­nom åre­ne har KTM lagt bak seg den rå ag­gres­si­vi­te­ten vi har sett hos tid­li­ge­re mo­del­ler – men uten å ofre ytel­se, hel­ler tvert imot. Et første­klas­ses ek­sem­pel på det­te er 1190­Ad­ven­tu­re, som ble pre­sen­tert i 2013. 1 195-ku­bik­ke­ren, som er tatt fra RC 8-su­per­bi­ken, er tem­met og til­pas­set på en mye bed­re måte.

Bak end­rin­gen i mo­tor­ka­rak­ter står mo­tor­sty­ring og kam­aks­ler, samt la­ve­re kom­pre­sjon. På høy­ere tur­tall le­ve­rer syk­ke­len, til tross for ”ned­trim­nin­gen”, re­spek­tab­le 150 heste­kref­ter.

Fø­re­ren kan vel­ge mel­lom fire kjø­re­ni­vå­er: Sport, Stre­et, Rain og Off­road – de to sist­nevn­te har ­be­gren­set ef­fekt på 100 heste­kref­ter, samt mel­lom to inn­stil­lin­ger på ABS­sys­te­met (Stre­et el­ler Off­road). ABSen kan også slås av, og Off­road­ni­vå­et til­la­ter bak­hjulslås­ning.

Den al­ler fi­nes­te de­tal­jen på 1190 Ad­ven­tu­re er Bosch Msc-kon­troll - sys­tem. Mo­del­len var den førs­te pro­duk­sjons­syk­ke­len med det­te, som til­pas­ser ABS-EN etter ned­leggs­vin­ke­len, den så­kal­te sving-abs-en. For­de­len er at en nå all­tid kan brem­se maks og la ABS-EN job­be.

Wp-dem­per­ne jus­te­res elek­tro­nisk med hen­blikk på dem­ping foran og bak, samt for­spen­ning bak, som BMWS ESA. Se­mi­ak­tiv fjæ­ring skal være un­der­veis.

n Bru­ta­li­te­ten hos tid­li­ge­re mo­del­ler er borte, men ytel­sen er bed­re enn noen­sin­ne.

ktm har en ty­de­lig in­stru­men­te­ring, men meny­sys­te­met for alle inn­stil­lin­ge­ne på syk­ke­len, som er til ven­st­re for tur­tel­le­ren, kre­ver litt tid å ven­ne seg til. Også fi­nis­hen kun­ne vært bed­re – ikke bare med hen­syn til in­stru­men­ter og bryte­re. For å jus­te­re vind­skjer­men, må du stop­pe.

Ad­ven­ture­syk­ler har fra tid­li­ge­re vært po­pu­læ­re tur­ka­me­ra­ter, men KTM løf­ter det hele til et nytt nivå. Den høye syk­ke­len for­ut­set­ter en fø­rer med lan­ge bein.

KT m-en er ut­styrt med Abs-kombi­brem­ser. Sys­te­mets vik­tigs­te fi­nes­se er svingABS, som tar hen­syn til syk­ke­lens ned­legg ved brem­sing.

mo­tor­ka­rak­te­ren er un­der­hol­den­de. På den ene si­den er ma­ski­nen snill, tri­ve­lig og lett, men når fø­re­ren gir gass, er den ra­sen­de ef­fek­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.