FORUBKR OG ADKIUSSJONSRA

Bike: Touring Spesial - - TEST -

NÅR DET GJEL­DER touringsykler er ben­sin­for­bruk og ak­sjons­ra­di­us vik­ti­ge egen­ska­per. For å få på­li­te­li­ge re­sul­ta­ter, sjek­ker vi ben­s­in­for­bru­ket og kjør­te mil ved hvert tank­stopp.

El­lers, for å få et så om­fat­ten­de hel­hets­bil­de av det vir­ke­li­ge for­bru­ket som mu­lig, må­ler vi av­stan­den mel­lom tank­stop­pe­ne på ulik måte, f. eks. kan en leng­de kjø­res over­dre­vent sak­te. På den­ne må­ten får vi ikke bare in­for­ma­sjon om gjen­nom­snitts­for­buk, men også om for­skjel­ler i for­bruk av­hen­gig av kjøre­stil.

En- in­ter­es­sant de­talj ved test­syk­le­ne er at Ka­wa­sa­ki­en har mini mal va­ria­sjon, mens ak­sjons­ra­diu­sen på BMW-EN og KTM-EN kan gjø­res fle­re mil len­ger (el­ler kor­te­re!) gjen­nom å end­re kjøre­sti­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.