TROLL­STI­GEN –

DET NÆR­MES­TE VI KOM­MER ALPE­PASS PÅ HJEMMEBANE

Bike: Touring Spesial - - EUROPAS TI BESTE VEIER - FOTO: TER­JE BORUD

INN­VIET I 1936 av kong Haa­kon. Troll­sti­gen er Nor­ges tred­je størs­te tu­rist­mål. Høy­es­te punkt er 850 me­ter over ha­vet, og den brat­tes­te de­len, Ørne­ve­gen, har el­le­ve krap­pe hår­nåls­svin­ger og en stig­ning på over ni pro­sent.

Strek­nin­gen fra Gei­ran­ger til Troll­sti­gen er 106 kilo­me­ter, og langs vei­en fin­nes det fle­re ut­sikts- og raste­plas­ser. Blant de størs­te se­ver­dig­he­te­ne reg­nes Dals­nib­ba og Fly­dal­sju­vet, samt selv­føl­ge­lig fosse­fal­let De syv søst­re­ne.

Vei­en, som er stengt i vin­ter­halv­året, ble re­no­vert i 2005. Den bist­re nors­ke vin­te­ren sli­ter dog hardt på dek­ket, så et ro­lig tem­po er å an­be­fa­le på den førs­te strek­nin­gen. Dess­uten er norsk po­li­ti ikke til å leke med, og bø­te­ne svir som kjent godt, om du skul­le være så uheldig.

For over­nat­ting an­be­fa­les Ho­tel Union i Gei­ran­ger el­ler Land­skaps­ho­tel­let Ju­vet.

Troll­sti­gen lig­ger i Mø­re og Roms­dal, som også har med enda en vei­strek­ning på plass num­mer 6.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.