TRANSFAGARASAN

RO­MA­NIAS GAVE TIL MO­TOR­SYK­LIS­TER

Bike: Touring Spesial - - EUROPAS TI BESTE VEIER -

TRANSFAGARASAN BLE BYGD mel­lom 1970 og 1974 på ordre fra den da­væ­ren­de ru­mens­ke le­de­ren Ni­co­lae Ce­au­sescu, for raskt å kun­ne set­te inn trop­per i til­fel­le sov­je­tisk in­va­sjon.

Vei­en er cir­ka 90 kilo­me­ter lang, og sje­ne­røst over­strødd med både svei­pen­de åpne svin­ger og krap­pe hårnåler. Den er som of­test stengt på grunn av snø mel­lom no­vem­ber og helt inn i juni, si­den den lig­ger så høyt – 2 054 me­ter over ha­vet. Det sies at det gikk med over 6 000 tonn dy­na­mitt da sol­da­te­ne spreng­te seg frem gjen­nom fjell­kje­den Kar­pa­te­ne i Tran­syl­va­nia.

For­uten å kjø­re den fan­tas­tis­ke vei­en fin­nes det mye an­net å ta seg til. Ce­au­sescu var ikke den enes­te ru­mens­ke le­de­ren som vis­te en viss non­sjalan­se når det gjaldt men­nes­ke­lig li­del­se. Ly­der navned Vlad Spid­de­ren kjent? Han lev­de på 1400-tal­let, og har gjen­nom sine gru­som­he­ter gitt opp­hav til my­ten om Dra­cu­la. Selv i dag på­står man at Tran­syl­va­nia er be­fengt med vam­py­rer. Hans gam­le borg, Poen­a­ri, lig­ger langs Transfagarasan, og er vel verdt et be­søk – på dag­tid vel og mer­ke...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.