Kor­te reisefakta om Ca­na­da

Bike: Touring Spesial - - TOURING -

ARE­AL: Cir­ka 10 mil­lio­ner kvad­rat­kilo­me­ter, nest størs­te land etter Russ­land. Størs­te ut­strek­ning øst-vest 5 514 km. BE­FOLK­NING: Cir­ka 35 mil­lio­ner, flest langs gren­sen til USA. Det blir vel­dig glis­sent jo len­ger nord­over en kom­mer. VA­LU­TA: Ka­na­dis­ke dol­lar, 1 CD er snaue 6 kro­ner. Visa og Mas­tercard fun­ge­rer over­alt, som i hele Nord-ame­ri­ka. OVER­NAT­TING: Jeg overnattet som of­test på cam­ping­plas­ser (10 til 35 dol­lar), ho­tell (60-120 dol­lar) og pri­vat B&B (90 dol­lar in­klu­si­ve fro­kost). Ben­sin­pris 1,10 CD til 1,37 CD. Ad­gang til na­sjo­nal­par­ker kre­ver bil­lett, og det løn­ner seg å kjø­pe års­kort som gjel­der alle par­ker. IN­TER­NETT: Det fin­nes til­gang til WLAN i man­ge hur­tig­mat­res­tau­ran­ter, men data­over­fø­rin­gen er be­ty­de­lig sak­te­re enn i Euro­pa. Helt umu­lig å over­fø­re sto­re data­meng­der som f.eks. fo­to­gra­fi­er. HELSE: Vann fra sjø­er og bek­ker skal all­tid ren­gjø­res med fil­ter el­ler tab­let­ter for å unn­gå tarm­syk­dom­mer. Sto­re pro­ble­mer med mygg, f.eks. i On­ta­rio, det bes­te er en mygg­tett ano­rakk med het­te og nett foran an­sik­tet! Av­stan­den mel­lom tett­ste­de­ne er enor­me, det kan ta man­ge ti­mer å få hjelp hvis ulyk­ken skul­le være ute. Bjørn, både grizz­ly og svart­bjørn, kan bli far­lig om de overraskes. Ha all­tid pep­per­spray på deg når du be­ve­ger deg rundt; den­ne kan du kjø­pe i sports­bu­tik­ker, og lær deg rik­tig at­ferd hvis du skul­le tref­fe på bjørn!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.