SørAm e ri ka

AN­DES FJEL­LE­NE: AC­TION OG SPEN­NING

Bike: Touring Spesial - - TOURING -

Bo­li­via og Peru er land som byr på mye va­ria­sjon. Kyst, fjell, jun­gel, ør­ken og slet­ter inn­går alle i geo­gra­fi­en. En av med­lem­me­ne i reise­blog­gen vår Jon Ar­ne Kjøl­vik ut­fors­ket de tåke­lag­te An­des­fjel­le­ne i 2010.

Sam­men med reise­føl­get opp­lev­de han den be­røm­te døds­vei­en i Yun­gas-re­gio­nen. Han kan for­tel­le at vei­en var så smal på en­kel­te ste­der at syk­kel og bil ikke kun­ne pas­se­re hver­and­re. Sør-ame­ri­ka­ne­re bryr seg også fint lite med autovern, en av grun­ne­ne til vei­ens tvil­som­me ryk­te. De and­re er regn, tå­ke, dår­lig sikt, og glatt lei­re i vei­ba­nen sam­ti­dig som det fal­ler stein fra fjell­veg­ge­ne. Søker du spen­ning er det­te utvil­somt ste­det for deg. Vi­de­re kan det være verdt å be­sø­ke Machu Picchu, en av vår klo­des sto­re ar­keo­lo­gis­ke skat­ter. Et om­rå­de om­rin­get av mys­tikk, his­to­ri­en og hen­sik­ten bak byen av stein er per dags dato ikke av­dek­ket. In­kain­dia­ne­re­ne an­ser om­rå­det som ma­gisk grun­net møte mel­lom Ama­zo­nas mek­ti­ge sko­ger og de ru­ven­de An­des­fjel­le­ne.

Noen ras­ke taste­trykk, så be­fin­ner du deg her: www.pe­ru­mo­tor­cy­cle­tours.com

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.