VEL­KOM­MEN TIL ÅRETS UT­GA­VE AV X BIKE. 84 SI­DER IN­KLU­SI­VE ALT – UTEN­OM AS­FALT.

Bike: X-Bike - - INTRO - MAG­NUS WALL­NER, SJEF­RE­DAK­TØR

SI­DEN DU BLAR i det­te ma­ga­si­net, går jeg ut fra at du er den ty­pen mo­tor­syk­kel­fø­rer som gjer­ne til­brin­ger mo­tor­syk­kel­ti­den med noe an­net enn as­falt un­der hju­le­ne. I til­fel­le har du flaks – me­teoro­lo­ge­ne på­står kan­skje noen an­net, men jeg tror nep­pe noen vil min­nes 2015 som ”som­mer­en uten regn” – som ga­te­fø­rer­ne sik­kert har mum­let mis­for­nøyd bak vi­si­ret. For oss som gjer­ne lar grov­knas­te­de dekk ta seg av grus, sand og lei­re uan­sett tem­pe­ra­tur og ned­bør, er se­son­gen både lang og nes­ten vær­uav­hen­gig. Så vi har hatt flaks i år.

I X Bike sam­ler vi det bes­te in­nen grus­kjø­ring fra året som er gått i en buf­fet som smaks­mes­sig fav­ner alt fra even­tyr­kjø­ring på grus, via stein­tøf­fe ør­ken­ral­ly­er og til mo­tor­syk­kel- og pro­dukt­tes­ter. Dess­uten har vi en meng­de ry­ken­de ferskt ma­te­ria­le i form av alle årets ny­he­ter in­nen cross og en­duro, samt to svært in­ter­es­san­te ar­tik­ler om be­skyt­ten­de ut­styr, for bare å nev­ne noe av inn­hol­det som ven­ter deg når du blar vi­de­re.

DET­TE MED BE­SKYT­TEL­SE når man kjø­rer ak­tivt, er ikke helt en­kelt. Om du som jeg har en tendens til å svet­te som en gris ved hver mins­te an­stren­gel­se, blir det raskt uut­hol­de­lig varmt, og si­den en over­opp­he­tet kropp og hjer­ne ikke fun­ge­rer som dis­se skal, gjel­der det å fin­ne en god ba­lan­se mel­lom kom­fort og be­skyt­tel­ses­nivå. I den­ne ut­ga­ven kan du lese re­dak­sjo­nens egne tips om hva vi selv bru­ker når vi er ute på even­tyrs­kjø­ring, grus el­ler en­duro. Vi tar dess­uten en prat med Sve­mos for­bunds­le­ge om kne­ska­der, og vi un­der­sø­ker noen uli­ke ty­per be­skyt­te­re i for­skjel­li­ge pris­klas­ser.

Et pro­blem du stil­les over­for her oppe i nord er at da­ge­ne i det kjø­li­ge halv­året har en tendens til å bli alt­for kor­te – når en slut­ter på jobb, er det al­le­re­de mørkt. Mo­der­ne tek­no­lo­gi er løs­nin­gen, og vi set­ter fo­kus på hvor­dan du del­vis ut­sty­rer både deg selv og din mo­tor­syk­kel med LED og xe­non, men også om hvor­dan du skal be­nyt­te deg av tek­no­lo­gi­en i prak­sis for at du skal få mak­si­malt ut­byt­te av pen­ge­ne du har in­ves­tert.

BE­SKYT­TEL­SE ER IKKE SÅ EN­KELT, DET GJEL­DER Å FIN­NE EN GOD BA­LAN­SE.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.