GOT­LAND GRAND NA­TIO­NAL

Bike: X-Bike - - UPDATE -

Ver­dens størs­te en­duro­løp går av sta­be­len 23.–24. ok­to­ber. Skal du stil­le opp i ver­dens størs­te en­duro­løp, gjel­der det å stil­le godt for­be­redt. Her er tip­se­ne som tar deg et styk­ke på vei.

1. Lag en tre­nings­plan. Be­gynn så tid­lig som mu­lig på for­hånd, og sett ty­de­li­ge del­mål. Kjør også mye på cross­ba­nen!

2. For­be­red deg men­talt. Du skal kjø­re minst tre ti­mer stein­hard en­duro. Legg pla­ner i ho­det for hvor­dan du skal opp­tre i hvert mu­lig sce­na­rio.

3. Kjøp en væske­pose, og tren på å drik­ke sam­ti­dig som du kjø­rer.

4. På­mel­ding­fris­ten for 2015 er 30. sep­tem­ber, men du kan etter­an­mel­de deg frem til 48 ti­mer før start – hvis du rekker det.

5. Om du ikke rekker å kjø­re en­duro som tre­ning, fo­ku­ser på å få bed­re kon­di­sjon.

6. Prøv ut og jus­ter alt på mo­tor­syk­ke­len. Du må vite både at og hvor­dan det fun­ge­rer.

7. Øv på ras­ke star­ter. Om du får igang mo­tor­syk­ke­len umid­del­bart, kan du tje­ne man­ge plas­se­rin­ger i star­ten.

8. Bes­till ferge­tu­ren i god tid.

9. Ta ser­vice på for­gaf­fel og bakre støt­dem­per, og jus­ter dis­se op­ti­malt.

10. Fyll mel­lom­rom­met mel­lom buk­pla­te og mo­tor med skum­gum­mi som hind­rer gjør­me i å sam­les opp og tyn­ge ned syk­ke­len.

11. Be­gynn på tors­dag med rik­tig kost. Drikk mye vann i til­legg.

12. Hvil deg i form de sis­te da­ge­ne før kon­kur­ran­sen.

13. Ut­før ser­vice på mo­tor­syk­ke­len.

14. Ha nye dekk og sørg for at du kan kjø­re med lavt trykk, en­ten med tykk slan­ge, slange­løst kit el­ler mous­se.

15. Husk støy­reg­le­ne ved vis­ning. Maks til­latt lyd­nivå er 112 db.

16. Pakk ned verk­tøy som du kan få bruk for i de­po­tet, og en ben­sin­dunk.

17. Ha hele og rene klær. Et par eks­tra bril­ler og tør­re hans­ker er godt å ha til­gjen­ge­lig i de­po­tet.

18. Brem­se- og clutch­hen­del, samt kje­de­lås og nød­verk­tøy, er bra å ha med seg på mo­tor­syk­ke­len un­der lø­pet.

19. Be­regn god tid på selve da­gen. Det tar all­tid len­ger tid enn du tror å kom­me på plass.

20. Voks hjel­men for å mot­vir­ke at søle set­ter seg fast, glem ikke inn­si­den av skjer­men.

21. Ta en gam­mel jak­ke med opp til star­ten, hold deg varm.

22. Varm opp or­dent­lig og pass på ikke å bli ned­kjølt.

23. Smør inn krop­pen. Bryst­vor­ter, hen­der og bak er van­li­ge ste­der for gnag­sår som kan lind­res med å smø­res.

24. For­leng hjel­mens skjerm slik at den be­skyt­ter eks­tra godt mot søle­sprut uten å gi dår­li­ge­re sikt.

25. Legg bril­le­ne i en plast­pose hvis det reg­ner, for å ha dem tør­re til star­ten.

26. Tren­ger vi min­ne på roll-off?

27. Tape støv­ler og buk­ser sam­men for å hol­de føt­te­ne tør­re. Ne­oprenstrøm­per er også et godt al­ter­na­tiv.

28. En ny­lon­strøm­pe over ra­dia­to­ren gjør at gjør­me ikke fes­ter seg i rib­be­ne.

29. Merk plas­sen i de­po­tet og me­mo­rer vei­en dit .

30. Finn ditt eget tem­po og gjør alt for å unn­gå en velt. Et fall ris­ke­rer å kos­te deg mer tid enn du vin­ner ved å ta sjan­sen.

31. Ved om­rå­der som my­ren og heste­sko­en kan det være lurt å stop­pe og sjek­ke hvor det er minst kø.

32. Støtt deg på vol­le­ne. Kal­k­steins­hel­le­ne er for­ræ­de­risk glat­te.

33. Vi­su­ali­ser mål­gang, og gi deg selv en kald og god be­løn­ning på kvel­den.

VI HAR BE­STEMT OSS FOR Å INN­FØRE EN HELT EGEN KLAS­SE FOR EL-MO­TOR­SYK­LER.

– CON­NY BOHLIN, LE­DER AV NORDIC SPORT & EVENT OG GGN.

Gjørme­bad og spis­se al­bu­er. Got­land Grand Na­tio­nal er en av ver­dens størs­te en­duro­kon­kur­ran­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.