HON­DA UT­FORD­RER I DEN STO­RE AD­VEN­TU­RE-KLAS­SEN

Bike: X-Bike - - UPDATE -

Nå har Hon­da of­fi­si­elt av­slørt nye Africa Twin. 95 heste­kref­ter, 232 kilo og ny tek­no­lo­gi skal set­te stan­dard for de ja­pans­ke even­tyr­syk­le­ne.

ETTER EN LANG vente­tid og man­ge ryk­ter har Hon­da nå of­fi­si­elt slup­pet for­hånds­in­for­ma­sjon om even­tyr­syk­ke­len CRF 1000 L Africa Twin, og også et par bil­der av den. Hon­da sies å ha be­nyt­tet man­ge tek­nis­ke løs­nin­ger fra sine cross- og ral­ly­mo­del­ler i ut­vik­lin­gen av chas­sis og mo­tor til den nye mo­tor­syk­ke­len.

Men grunn­stam­men i tu­sen­ku­bik­ke­rens pa­ral­lellt­win skal være helt ny. Maks ef­fekt er 95 heste­kref­ter, og mak­si­malt drei­e­mo­ment 98 new­ton­me­ter. Twin­nen er kob­let til en sekstrinns gir­kas­se via en slu­reclutch. Mo­to­ren er plas­sert i en lett og kom­pakt semi-dob­bel vug­ge­ram­me av stål.

SHOWA HAR LE­VE­RERT fjæ­rin­gen, opp/ned­f­or­gaf­fe­len er fullt jus­ter­bar, og bakre støt­dem­per har jus­ter­bar for­spen­ning. Gru­sam­bi­sjo­ne­ne er ty­de­li­ge, og selv­sagt har Hon­da valgt å mon­te­re 21-tom­mer foran og 18 bak. Nis­sins 4-stemp­le­de kali­per iva­re­tar inn­brem­sin­gen med dob­le 310 milli­me­ters ski­ver foran.

Sal­høy­den er jus­ter­bar med stan­dard­nivå på 870 milli­me­ter, den kan også sen­kes til 850 milli­me­ter. Ben­sin­tan­ken rom­mer 18,8 li­ter, og Hon­da på­står at det­te gir en rekke­vid­de på opp til 40 mil, som er greit å ha ved leng­re dagsetap­per uten­for all­far­vei.

For førs­te gang fin­ner vi avan­ser­te elek­tro­nis­ke hjelpe­mid­ler til Africa Twin. Tra­c­tion Con­trol, el­ler Tor­que Con­trol som Hon­da kal­ler det, har tre trinn, og ABS-EN har to ni­vå­er. Du kan vel­ge å få din Africa Twin le­vert med en ny type DTC (Du­al Clutch Trans­mis­sion) som er fin­slipt for grus, men den­ne øker vek­ten med 10 kilo.

Hon­da Africa Twin er til­ba­ke for å gjø­re li­vet surt for kon­kur­ren­te­ne i even­tyrs­klas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.