CAGIVA GJØR COME­BACK?

Bike: X-Bike - - UPDATE -

I ET IN­TER­VJU med ny­hets­nett­si­den Va­re­se News har MV Agus­ta-sjef Giorgio Gi­rel­li ut­talt at det fin­nes nye pla­ner for Cagiva. Mens MV Agus­ta fo­ku­se­rer på lande­veis­mo­tor­syk­ler, kan Cagiva bli et off­road-al­ter­na­tiv. – For oss er Ca­gi­vas til­bake­komst en drøm, og vi vil svært gjer­ne vir­ke­lig­gjø­re den. Ak­ku­rat nå er vi ikke in­ne i noen ope­ra­tiv stu­die av mu­lig­he­ten, men vi ute­luk­ker in­gen ting, ut­ta­ler Giorgio Gi­rel­li. Cagiva pro­du­se­rer fort­satt mo­tor­syk­ler, men det drei­er seg om et be­gren­set an­tall mo­del­ler. Even­tyr­syk­ke­len Cagiva Ele­fant ble pro­du­sert frem til sent på 90-tal­let. De se­nes­te åre­ne skal MV Agus­ta ha prøvd å vare­merke­be­skyt­te va­ri­an­ter av mo­dell­nav­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.