SLÅR TIL­BA­KE

Bike: X-Bike - - UPDA TE -

CRF 450R har vært en av de vik­tigs­te off­ro­ad­mo­del­le­ne fra Hon­da si­den de­bu­ten i 2002. Nå kom­mer den i ny ut­ga­ve.

HON­DA CRF 450R og RX har ald­ri skrytt av å være størst, ras­kest el­ler pe­nest. Men den har li­ke­vel bitt seg fast i den kol­lek­ti­ve be­visst­he­ten i mo­tocross- og en­durover­de­nen. Hvis en mo­dells po­pu­la­ri­tet kan be­døm­mes av an­tal­let etter­mar­keds­pro­duk­ter som er pro­du­sert, lig­ger CRF450R og RX bra an. I lø­pet av sine 14 år i li­vet har den end­ret per­son­lig­het et par gan­ger. Førs­te ge­ne­ra­sjon overrasket man­ge med sin lave vekt, og den snil­le mo­tor­ka­rak­te­ren ble godt mot­tatt. Hon­das nye stor­ku­bik­ker ble imid­ler­tid kri­ti­sert av noen for å være treg og tung­styrt.

TRE ÅR SE­NE­RE ble den så opp­gra­dert. På ut­si­den syn­tes det ved at den fikk plast fra små­søs­ke­net CRF250R. Den nye ram­men gjor­de mo­tor­syk­ke­len smi­di­ge­re, men mo­to­rens enda bre­de­re re­gis­ter var høyde­punk­tet. Etter yt­ter­li­ge­re en tre­års­pe­rio­de star­tet Hon­da å ut­sty­re CRF450R med en li­ten styre­dem­per kalt HPSD, som ble mon­tert bak det frem­fre num­mer­skil­tet. Mo­to­ren fikk mak­si­malt tur­tall opp­jus­tert til 11 270 rpm, og Hon­da-en­tu­si­as­ter me­ner ofte at det­te er den bes­te år­gan­gen. Ge­ne­ra­sjon tre ble lan­sert i 2009, med inn­sprøyt­ning som den størs­te ny­he­ten. Da for­gas­se­ren for­svant, var det også nød­ven­dig med en grun­dig opp­da­te­ring av hele mo­to­ren. Dess­uten fikk mo­del­len et helt nytt og let­te­re chas­sis for å mot­vir­ke vekt­øk­nin­gen fra inn­sprøyt­nin­gen. I 2013 fikk CRF450 de­sig­nen med dob­le piper som vi kjen­ner igjen i dag. KYBS PSF Air-gaf­fel var en an­nen ny­het. I år er det du­ket for en ny ge­ne­ra­sjon av både CRF450R og en­durover­sjo­nen RX. Svin­gen er let­te­re, og ak­sel­av­stan­den er kor­te­re. Også av­stan­den fra bak­hjul til sving­fes­tet er kor­te­re. Det­te er gjort for å blant an­net re­du­se­re hjul­spinn. Luft­gaf­fe­len er er­stat­tet av en van­lig 49-milli­me­ters­gaf­fel fra Showa foran. Bak­dem­pe­ren er mon­tert len­ger ned i ram­men for et la­ve­re tyngde­punkt. Det­te i kom­bi­na­sjon med en el­le­ve pro­sent ster­ke­re mo­tor med nytt stem­pel, ny topp, høy­ere kom­pre­sjon og for­bed­ret inn­sug skal gjø­re mo­tor­syk­ke­len både smi­di­ge­re og ras­ke­re. Clutch­kur­ven er mer kom­pakt, og ben­sin­tan­ken er nå la­get av ti­tan.

DE DOB­LE LYDDEMPERNE sit­ter nå 78 milli­me­ter nær­me­re mo­to­ren og bi­drar til sen­tra­li­se­rin­gen av tyngde­punk­tet. Helt fra den førs­te års­mo­del­len har kon­struk­sjo­nen rundt luft­fil­te­ret gitt man­ge Crf-ei­ere grå hår. Det­te på grunn av dår­lig tet­ting og fil­ter som har vært vans­ke­lig å mon­te­re. Hon­da me­ner nå at de har for­bed­ret det­te ved at luft­inn­ta­ket er dratt over støt­dem­pe­ren i ste­det for rundt den som tid­li­ge­re.

En­duro­mo­del­len RX har sam­me ram­me, men mer skogs­venn­lig fjæ­rings­opp­sett og et bak­hjul på 18 tom­mer. Videre har den tre valg­ba­re map­pin­ger og stør­re tank. Hon­da CRF 450 RX har el­lers støt­te og elstart som stan­dard. Pro­duk­sjo­nen av Hon­da CRF 450 R og RX ble for­sin­ket på grunn av jord­skjel­vet som ska­det en av Hon­das fab­rik­ker i Ja­pan tid­li­ge­re i år. De­bu­ten i Nor­ge er der­for plan­lagt en gang tid­lig til nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.