ITA­LI­ENS­KE RØDBETER

Beta RR 4T 390

Bike: X-Bike - - PRØVEKJØRING - TEKST JOAKIM OTTOSSON FOTO BETA

Or­det lett­kjørt­het får kan­skje ikke pul­sen til å sti­ge. Men Beta har gjort det­te til sitt vare­mer­ke, og vi­ser hvor gif­tig en snill syk­kel kan være.

VI BEFINNER OSS cir­ka 20 kilo­me­ter sør for byen Sie­na i Ita­lia, oppe i fjel­le­ne i Be­tas bak­gård. Jeg had­de for­ven­tet man­ge in­ter­es­san­te ny­he­ter med 2017-ar­ma­da­en av røde skogs­syk­ler fra pro­du­sen­ten, men iste­den ble det for det mes­te en fin­pus­sing av fjor­årets mo­del­ler.

Vi kastet oss raskt ut i tre løy­per med kjap­pe par­ti­er, brat­te bak­ker, sma­le og krong­le­te sti­ger, og gam­le elve­bred­der med meng­der av stein. Beta RR 4T 390 star­tet enkelt med ett trykk på start­knap­pen. Jeg set­ter i førs­te og fø­ler nes­ten umid­del­bart de eks­tra kref­te­ne sam­men­lig­net med det mind­re 350-søs­ke­net. Mo­to­ren drar fint også når jeg kom­mer ut av svin­ge­ne på litt for høyt gir. I ut­gan­gen av svin­gen går sti­en over i knytt­ne­ves­sto­re stei­ner i meng­der, men Sachs-fjæ­rin­gen svel­ger alt svært bra. For­gaf­fe­len har fem milli­me­ter leng­re fjæ­rings­vei, og den er fylt med en ny olje som skal gi la­ve­re frik­sjon og tåle mer var­me. Bak­dem­per­ne på alle 2017-mo­del­le­ne har et nytt sys­tem for høy- og lav­farts­jus­te­ring. Den fine fjæ­rin­gen gjør at jeg be­hol­der kon­trol­len med bra grep og driv. I et skog­s­par­ti åpner sti­en seg opp med en lang­ra­ke, og det gikk å dra mo­to­ren or­dent­lig ut på tred­je og fjer­de. RR 4T 390 opp­le­ves som sterk og sta­bil også når far­ten øker.

FIRETAKTSMOTORENE HAR FÅTT nye kam­mer og my­ke­re ven­til­fjæ­rer. Det­te mer­ker en gjen­nom en my­ke­re ef­fekt­opp­byg­ging og sva­ke­re mo­tor­brems. Inn­sprøyt­nin­gen fra Sy­ner­ject med 42-milli­me­ters spjeld bi­drar

Hydr­au­lisk clutch fra Br­em­bo un­der­let­ter klat­rin­gen over stok­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.