Hon­da XRV650 Africa Twin Hon­da CRF1000 Africa Twin HELLO AFRICA

Bike: X-Bike - - DUELL - TEKST DA­VID JO­HANS­SON FOTO PETER SUNDFELDT

Africa Twin er gjen­opp­stått. Spørs­må­let er bare om Hon­da har skapt en ver­dig etter­føl­ger med de ret­te even­tyrs­ge­ne­ne.

FOR CIR­KA 13 år si­den bega jeg meg ut på et av de størs­te even­ty­re­ne hit­til i li­vet. Min tur­ka­me­rat Jo­han og jeg kjør­te 3 000 mil fra Lid­kö­ping til Ca­pe Town i Sør-afri­ka. Vi satt i sa­len på hver vår Hon­da XRV 750 Africa Twin. Even­ty­ret og syk­ke­len har satt sine spor, og jeg er en av dem som ‍vir­ke­lig har sett frem til å se hva årets helt nye ‍Africa Twin er lagd av.

To­mas ”Val­le” Wall­gren par­ke­rer sin XRV 650 Africa Twin fra 1988 ved si­den av den be­ty­de­lig yng­re slekt­nin­gen CRF 1000 Africa Twin uten­for Hon­da i Kungs­backa. Det er tid­lig i ja­nu­ar, og vi mø­tes i for­kant av du­el­len mel­lom ur­mo­del­len av Africa Twin og den helt nye. Selv­føl­ge­lig går det ikke an å sam­men­lig­ne en helt ny mo­tor­syk­kel med en med nær­me­re 30 år på ba­ken. Det bør jo rent lo­gisk være slik at den nye er bed­re på prak­tisk talt alt.

Så det vi vil fo­ku­se­re på i du­el­len er først og fremst om fø­lel­sen hos nye Africa Twin fortsatt er der. Dis­se syk­le­ne har ald­ri gitt seg ut for å være re­ady-to-race-even­ty­re­re som hos KTM (unn­tatt i Pa­ris-da­kar på 80-‍tal­let, selv­føl­ge­lig), el­ler tek­no­lo­gi‍ spek­ke­de ‍jor­den-rundt-mo­del­ler som BMWS Gs-‍mo­del­ler. De er hel­ler ikke lek­re de­sign‍ ob­jek­ter som for ek­sem­pel Du­ca­ti Mul­tis­tra­da.

Africa Twin har hel­ler vært mo­tor‍ syk­le­nes svar på Land Ro­ver, bygd for å ‍fun­ge­re uan­sett vær og føre. Var­me el­ler ‍kul­de, ‍uan­sett hvor på pla­ne­ten syk­ke­len måt­te be­fin­ne seg, og uan­sett hvor man­ge tusen mil den har måt­tet sli­te si­den den ‍for­ri­ge ser­vi­cen, skal den bare fun­ge­re. Sjel­den best på noe, men i leng­den et ‍vin­nen­de ‍kom­pro­miss som dess­uten all­tid har vært vel­dig tri­ve­lig å kjø­re. Så det vi spør oss selv nå, er gans­ke enkelt om det­te vir­ke­lig er en ekte Africa Twin. Fin­nes det noen bed­re måte å få greie på det­te enn å la den gjø­re opp med den opp­rin­ne­li­ge ‍mo­del­len fra 1988?

VAL­LE DRAR IGANG sin gam­le Africa Twin rett ved si­den av meg, og jeg tryk­ker på start­knap­pen på den nye, som umid­del­bart brum­mer igang. Buld­rin­gen fra V-twin­nen kjen­ner vi umid­del­bart igjen – men vent nå litt! Det er jo ikke en­gang en V-twin, men en pa­ral­lellt­win nå for ti­den. Ly­den fra ‍klas­si­ke­ren har de i hvert fall klart å gjen‍ ska­pe, ten­ker jeg mens jeg vrir noen eks­tra gan­ger på gass­rul­len. Jeg klem­mer inn clutchen, som er en av de my­kes­te av wi­re­ty­pen jeg har kjent. ‍Førs­te leg­ges i, jeg fin­ner dra‍ ni­vå­et og vi tril­ler ut fra par­ke­rings­plas­sen.

Mo­to­ren er svært lett­kjørt på lavt tur­tall. In­gen tenden­ser til brå­stopp el­ler ru­sing, som ikke er helt uvan­lig på nye mo­tor­syk­ler før du har vent deg til be­tje­nings­or­ga­ne­ne. ‍Nes­te inn­trykk av nye Africa Twin er ba­lans‍ en. Jo visst er klas­sis­ke XRV 650 vel­ba­lan­sert, men det mer­kes at Hon­das in­ge­ni­ø­rer har hatt god tid på seg til å plas­se­re vek­ten på rik­tig sted. Det­te leg­ger grunn­la­get for hele

Nav­net for­plik­ter. Etter 13 år er det kom­met en ny mo­tor­syk­kel med den vel­kjen­te lo­go­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.