DA­KAR-VIN­NE­REN

Bike: X-Bike - - DUELL -

sik­ret Hon­da seg konge­kro­nen i det ‍myte­om­spun­ne Pa­ris-da­kar-ral­ly­et med Africa Twin (ral­ly­ut­ga­ven het NXR 750). På den­ne ti­den gikk ral­ly­et vir­ke­lig fra Pa­ris til Da­kar, og Hon­da var første­mann til å vin­ne med en væske­kjølt mo­tor‍syk­kel.

Syk­ke­len som ble til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten i1988 ble døpt til XRV 650 Africa Twin og had­de en V-twin på 56 hk. I 1990 kom en re­al ‍opp­da­te­ring som blant an­net in­ne­bar en stør­re mo­tor, nå på 750 ku­bikk. Nes­te ‍opp­da­te­ring med ny ram­me, tank og plast kom i1993. I til­legg til mind­re end­rin­ger i 1996 fan­tes den på ‍mar­ke­det til 2003.

AT AFRICA TWIN mer el­ler mind­re har vært en ‍evig­hets­ma­skin, kan de fles­te ei­ere skri­ve un­der på. Selv i dag er de gam­le mo­del­le­ne skik­ke­lig even­tyr­lyst­ne, det vit­ner ikke minst de høye brukt­pri­se­ne om.

På 1980-tal­let rap­por­ter­te Bike om stra­ba­se­ne i Da­kar-ral­ly­et og Hon­das erob­rin­ger.

1988-mo­del­len, kjørt i Da­kar-ral­ly­et av Edi Orio­li.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.