Slik fun­ge­rer en nakke­be­skyt­ter

Bike: X-Bike - - PORTRETT -

FOR AT EN nakke­be­skyt­ter skal fun­ge­re må den sit­te rik­tig, og det for­ut­set­ter at hjelm og øv­ri­ge be­skyt­te­re er kon­stru­ert på en måte som gjør det­te mu­lig. BE­SKYT­TE­REN ABSORBERER IKKE kref­te­ne i seg selv, men er først og fremst tenkt å skul­le for­de­le kref­te­ne ut til en an­nen del av krop­pen. Skul­le kref­te­ne bli for mas­si­ve, er be­skyt­te­ren de­sig­net for å gå i styk­ker iste­den­for at kref­te­ne for­mid­les videre og for­år­sa­ker and­re ska­der. AT BE­SKYT­TE­REN SKUL­LE for­år­sa­ke fle­re krage­beins­brudd er en myte. Krage­bein bry­tes som of­test av kref­ter fra si­den el­ler opp­over. Rett ned­over er bei­net so­lid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.