HUSQVARNA FE 250

Bike: X-Bike - - TES T -

Stor opp­gra­de­ring foran 2017 bor­ger for suk­sess.

AK­KU­RAT SOM KTM har Husqvarna hen­tet man­ge av opp­da­te­rin­ge­ne til 2017- pro­gram­met fra fjor­årets mo­tocross­mo­del­ler.

Mo­to­ren er helt ny. Sam­men­lig­net med for­ri­ge mo­dell er den mer kom­pakt, 20 milli­me­ter kor­te­re enn tid­li­ge­re og 0,7 kilo let­te­re. Som du ser på gra­fen fra bremse­ben­ken, er den også tem­me­lig tur­talls­vil­lig, og det­te er blitt mu­lig ved at slag­leng­den er kor­tet ned med seks milli­me­ter.

Mo­to­ren le­ve­res også med maps­witch og tra­c­tion con­trol fra fab­rik­ken. Tra­c­tion con­tro­len gjør at mo­to­ren fø­ler om tur­tal­let øker alt­for raskt og plut­se­lig, og så re­du­se­res ten­nin­gen for å gjen­vin­ne gre­pet så raskt som mu­lig. Det er alt­så in­gen sen­so­rer på hju­le­ne.

Ramme­ge­ome­tri­en opp­gis som uend­ret fra 2016, men ram­men er kraf­ti­ge­re og der­med mer vrid­nings­stiv. Til tross for kraf­ti­ge­re rør er den imid­ler­tid 0,6 kilo let­te­re, og det­te im­po­ne­rer.

En in­ter­es­sant de­talj på Husqvarna FE 250 er at bakram­men er bygd i kom­po­sitt med 30 pro­sent kar­bon­fi­ber. Bakram­men er let­te­re i 2017, men si­den mo­del­len har link til bak­støt­dem­pe­ren, samt en støt­dem­per med leng­re slag, vei­er den litt mer enn sitt øster­riks­ke søs­ken.

Den nye for­gaf­fe­len WP Xplor 48 er en til­bake­gang til to kam­re iste­den­for fire kam­re, som mo­del­len har hatt før. MO­TO­REN I ÅRETS Husqvarna FE 250 er helt ny og svært tur­talls­vil­lig, og det­te un­der­let­tes av at sla­get er noe for­kor­tet. Pas­ser som hånd i hans­ke i tett skog – la­ve­re mo­tor­vekt gjør at den opp­le­ves som enda mer lett­svingt enn KTM 350 EXC-F. DE­SIG­NEN PÅ HUSQVARNA 2017 er helt ny. Den har få kå­pe­de­ler og svært flat sal. Tri­an­ge­let fot­hvi­ler–sal–sty­re er i prin­sip­pet uend­ret.

Husqvarna FE 250 gir hele ti­den stor til­lit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.