Bio­nic SX

Bike: X-Bike - - PRODUKTTEST -

ITA­LI­ENS­KE AL­PI­N­ESTARS HAR pro­du­sert be­skyt­te­re len­ge, og har også en mer avan­sert kne­be­skyt­ter med ram­me. I den­ne tes­ten har vi kun hatt mu­lig­het til å kjø­re den enk­le be­skyt­te­ren Bio­nic SX.

Be­skyt­ter­ne er uli­ke for hvert bein. Det­te er en selv­føl­ge for de dy­re­re be­skyt­ter­ne, men ikke like selv­sagt for de enk­le­re. Det med­fø­rer imid­ler­tid bed­re pass­form, be­skyt­te­ren sit­ter godt også for oss, men med en viss sli­ta­sje på midt­bån­det når bei­net bøyes. Be­skyt­te­ren fin­nes i to stør­rel­ser.

Verdt å ten­ke på når det gjel­der dis­se be­skyt­ter­ne er at in­te­ri­ø­ret ikke kan tas ut og vas­kes. Bån­de­ne kan hel­ler ikke tas av, og der­med må du stap­pe hele be­skyt­te­ren i vaske­ma­ski­nen for å bli kvitt vond lukt.

WWW.AGMSHOP.NO VEKT: 750 GRAM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.