Ul­tra Cell

Bike: X-Bike - - PRODUKTTEST -

EN AV VÅRE ab­so­lut­te fa­vo­rit­ter blant dis­se be­skyt­ter­ne. Sam­me grunn­kon­struk­sjon som Cy­to Cell, men mer på­kos­tet ut­før­sel med lak­kert ram­me, samt mer på­kos­tet pol­st­ring og fes­te. Her kan du jus­te­re be­skyt­ter­ne en gang, og så spen­ne dem av og på med trykk­fes­ter. Det­te gjør dem let­te­re å ta på og av.

Mo­del­len fin­nes også med en an­nen fes­te­an­ord­ning for bån­de­ne, Ul­tra Cell Boa, der du via en vrime­ka­nis­me stram­mer be­skyt­ter­ne.

På høy­re bein ser man stø­vel­fes­tet, som for­ster­ker be­skyt­ter­ne mot ro­ta­sjon. Du mon­te­rer et fes­te på støv­le­ne dine som be­skyt­ter­ne knep­pes fast til. På den­ne må­ten får du en eks­tra sta­bi­li­tet og mot­virk­ning mot ro­ta­sjons­vold mot kne­et.

WWW.AS­TE­RISK.COM VEKT: 1 670 GRAM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.