Axis Sport

Bike: X-Bike - - PRODUKTTEST -

EN SVÆRT LETT be­skyt­ter i form av en ort­os fra det ame­ri­kans­ke mer­ket EVS, som har ut­vik­let kne­be­skyt­te­re si­den 1985. Fø­lel­sen i dis­se er svært høy, og vi set­ter pris på at be­skyt­ter­ne er smi­di­ge lengst nede der de går ned i støv­le­ne. Be­skyt­ter­ne er også vel­dig let­te, kun 1,2 kilo for et par, og det­te er selv­føl­ge­lig en for­del.

Be­skyt­ter­ne fes­tes med borre­lås, men vi vil­le ha fore­truk­ket om det had­de vært noe bre­de­re og sti­ve­re bånd. Hvis be­skyt­ter­ne be­ve­ger seg, kan borre­lå­sen skra­pe opp hud­en. Å be­nyt­te en strøm­pe som går over be­skyt­ter­ne el­ler så­kal­te ”un­der­sle­e­ves” mot hud­en, er imid­ler­tid all­tid å fore­trek­ke, sy­nes vi.

Merk de fly­ten­de be­skyt­ter­ne for kne­skå­len, som gir op­ti­mal be­skyt­tel­se for dis­se.

WEB: FLE­RE VEKT: 1 210 GRAM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.