K8

Bike: X-Bike - - PRODUKTTEST -

POD ER ET au­st­ralsk fir­ma som har pro­du­sert ort­os-kne­be­skyt­te­re len­ge. K8 er en be­skyt­ter som kun vei­er 1,3 kilo per par, tak­ket være at de er pro­du­sert i kar­bon­fi­ber og kom­mer i fire uli­ke stør­rel­ser. Lav vekt er helt klart en for­del. Vi li­ker også be­ve­ge­lig­he­ten i led­de­ne, som er en funk­sjon en mer­ker at pro­du­sen­ten av alle dy­re­re be­skyt­te­re har job­bet mye med.

Når det gjel­der pass­for­men, kom test­la­get ald­ri helt over­ens med den­ne, til tross for at det føl­ger med uli­ke inn­legg for å fin­jus­te­re. De tryk­ket gans­ke enkelt for hardt på kne­led­de­ne, og det­te ga ube­hag. Be­skyt­ter­ne skal selv­føl­ge­lig sit­te tett, men POD opp­le­ves som litt sma­le i stør­rel­se­ne. Noe å ten­ke over ved kjøp. Svært god kva­li­tets­fø­lel­se i både sel­ve pro­duk­tet og in­te­ri­ø­ret. Kan tas ut for re­pa­ra­sjon og vask.

WWW.PODACTIVE.COM VEKT: 1 345 GRAM

PRIS: FRA CIR­KA 5 500 KRO­NER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.