Epic

Bike: X-Bike - - PRODUKTTEST -

HVIS DU IKKE er klar for å kjø­pe en ort­os, kan Epic være et bra al­ter­na­tiv. Sit­ter bra og pus­ter godt. Den størs­te for­de­len er imid­ler­tid at be­skyt­ter­ne er vel­dig tet­te og smi­di­ge.

Dob­le ledd i kne­skå­len hjel­per til med å etter­lig­ne kne­ets be­ve­gel­ser, og det­te gjør dem mer be­ha­ge­li­ge når du be­ve­ger deg opp og ned på mo­tor­syk­ke­len, men gjør ikke den fei­len å tro at det el­lers på­vir­ker de be­skyt­ten­de egen­ska­pe­ne. Det­te er en en­kel be­skyt­ter, men li­ke­vel er led­de­ne en klar for­bed­ring sam­men­lig­net med for ek­sem­pel Al­pi­n­estars oven­for, som ikke har det­te led­det.

Fes­te­ne jus­te­res først med borre­lås og der­et­ter med spen­ne. In­te­ri­ø­ret i be­skyt­ter­ne el­ler rei­me­ne kan ikke tas ut. Fin­nes i fle­re stør­rel­ser, og be­skyt­ter­ne er uli­ke for venst­re og høy­re bein. Det­te bi­drar til god pass­form.

WWW.EVS-SPORTS.COM VEKT: 640 GRAM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.