Ar­mor

Bike: X-Bike - - PRODUKTTEST -

DON­JOY HOL­DER EGENT­LIG mest på med hjelpe­mid­ler som skri­ves ut av le­ger, og det fø­les som det­te også gjen­spei­les på pris­lap­pen. Det skal imid­ler­tid sies at Don­joy, til tross for den hockey­be­skyt­ter­lig­nen­de de­sig­nen, opp­le­ves som første­klas­ses og svært sta­bi­le. Ram­men er av alu­mi­ni­um og fes­tes med borre­lås hver gang du tar be­skyt­ter­ne av el­ler på. Det­te gjør den­ne pro­ses­sen noe om­sten­de­lig, men du får da en god pass­form hver gang. Ten­den­sen med be­skyt­te­re som har be­stem­te jus­te­rin­ger er at man som fø­rer har en tendens til å nøye seg med pass­for­men og ikke trek­ke til det siste lil­le eks­tra.

Merk også at Don­joy som den enes­te be­skyt­te­ren har en me­tall­bøy­le over leg­gen, den­ne hjel­per til med å sta­bi­li­se­re kne­led­det og mot­vir­ker for­strek­king.

WWW.DON­JOY.EU VEKT: 1 740 GRAM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.