For­ce

Bike: X-Bike - - PRODUKTTEST -

EN SVÆRT AKTUELL be­skyt­ter for den som ikke tren­ger en ort­os. Fore­byg­ger ikke vrid­ning, men be­skyt­ter selv­føl­ge­lig mot di­rek­te trykk mot kne­skål og skinn­legg.

Be­skyt­ter­ne har ne­opren­bånd som du fes­ter rundt legg og lår, samt rei­mer som bøyes i be­skyt­ter­nes yt­ter­kant. Ved å ha uli­ke stør­rel­ser gis det mu­lig­het til god pass­form.

For­de­len med dis­se be­skyt­ter­ne er i til­legg til lav pris at de også gir god kon­takt med mo­tor­syk­ke­len. Dob­le ledd i kne­skå­len hjel­per til med å etter­lig­ne kne­ets be­ve­gel­ser.

Ulem­pen med de sto­re bån­de­ne av ne­opren er imid­ler­tid at det blir vel­dig varmt ved ak­tiv kjø­ring. De pus­ter ikke op­ti­malt, det­te gjør at du svet­ter mer, og det går ikke å ta av bån­de­ne og vas­ke dis­se se­pa­rat.

WWW.RIDESTORE.NO VEKT: 970 GRAM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.